Podział i stabilizacja nieruchomości oznaczonej wg. katastru jako działka nr 2039 w obrębie Nowa Słupia, gmina Nowa Słupia ( wzgórze Św. Krzyż) na trzy do pięciu działek

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem

poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Podział i stabilizacja nieruchomości oznaczonej wg. katastru jako działka nr 2039 w obrębie Nowa Słupia, gmina Nowa Słupia (wzgórze Św. Krzyż) na trzy do pięciu działek.
 2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie
 3. dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
 4. Zaakceptują termin realizacji zamówienia
 5. Zaakceptują 14 dniowy termin płatności faktur

 1. Termin wykonania zamówienia ustala się następująco:

3.1. Wstępny projekt podziału (komplet dokumentów do złożenia wniosku): w ciągu 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

3.2. Wykonanie mapy z projektem podziału (komplet dokumentów do złożenia wniosku):  w ciągu 4 tygodni od ostatecznego postanowienia opiniującego pozytywnie projekt podziału.

3.3. Wykonanie dokumentów do ujawnienia podziałów w KW oraz trwała stabilizacja na gruncie w ciąg 4 tygodni od uzyskania klauzuli ostatecznej decyzji podziałowej.

3.4. Ostateczny termin realizacji zamówienia 23.12.2016 r.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa zaoferowana cena jednostkowa wykonania usługi podana w ofercie cenowej.
 2. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Leszek Sepioło, gł. spec. ds. ochrony przyrody, tel. 41 31 15 106 wew. 16
 3. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 31.08.2016, godzina 1400.
 4. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4. pok. nr 11.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Załącznik:

 1. wzór oferty cenowej,
 2. wzór Umowy

Ogłoszenie

Powiązane: