Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 So

OGŁOSZENIE
Chełmowa Góra W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

 1. Przedmiotem II pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
  loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp.Lokalizacja

o.o. Chełmowa Góra

RodzajSortyment

 

Masa

(m3)

Cena wyjściowa

zł/netto

Wartość wyjściowa

zł/netto

1.7a, 7c, 7d, 7fSoWC01271,39151,0240985,32
2.7a, 7c, 7d, 7fSoWC02159,07179,7828597,60
3.7a, 7c, 7d, 7fSoWD139,37113,604472,43
4.7a, 7c, 7d, 7fSoWD221,94125,242747,77
Ogółemx

x

491,77x76803,12

 

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

 

 1. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 09.01.2018 r. do godziny 9.00 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna Chełmowa Góra W0 So”.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 9.15 w dniu 09.01.2018 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.
 3. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.
 4. Wartość zakupu jest sumą wszystkich iloczynów proponowanej ceny jednostkowej netto za m3 i ilości (masy) sortymentu.
 5. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert
  Oferowana cena – 100%
 6. Oferent zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem  w wysokości 10 % zaproponowanej w ofercie wartości netto.
 7. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
  Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania wyboru nabywców.
 8. Przy składaniu ofert należy uwzględnić techniczne możliwości wywozu drewna pod kątem nośności lokalnych dróg.
 9. Z Zarządzeniem nr 60/2017 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 05.12.2017 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym – można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
 10. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami – główny specjalista ds. ochrony przyrody – inż. Leszek Sepioło – tel. (41)3115106 w. 16.

 

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 So – protokół z otwarcia ofert

Protokół otwarcia ofert

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
  loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

 

Lp.

 

 

Lokalizacja

o.o. Chełmowa Góra

 

Rodzaj

SortymentMasa

(m3)

Cena wyjściowa

zł/netto

Wartość wyjściowa

zł/netto

1.7a, 7c, 7d, 7fSoWC01271,39172,5946839,20
2.7a, 7c, 7d, 7fSoWC02159,07205,4632682,52
3.7a, 7c, 7d, 7fSoWD139,37129,825111,01
4.7a, 7c, 7d, 7fSoWD221,94143,133140,27
Ogółemx

x

491,77x87773,00

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT. (więcej…)

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego projektowanego budynku i otoczenia Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz ze scenariuszem wstępnym wystawy stałej oraz kosztorysem wstępnym przedsięwzięcia

Ogłoszenie nr 634193-N-2017 z dnia 2017-12-19 r.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego projektowanego budynku i otoczenia Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz ze scenariuszem wstępnym wystawy stałej oraz kosztorysem wstępnym przedsięwzięcia.
Numer referencyjny: UZ.282.04.2017.AA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ z załacznikami

Ogłoszenie BZP


2018-01-02

Odpowiedzi na pytania do SIWZ


2018-01-05

Odpowiedzi na pytania do SIWZ


2018-01-15

Informacja z otwarcia ofert


2018-01-30

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o przetargu na wynajem budynku mieszkalnego – ogłoszenie o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że w dniu 19 grudnia   2017 roku  w budynku Dyrekcji ŚPN  w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 odbył się  przetarg nieograniczony ustny (licytacja publiczna)  na 5 letni wynajem osady służbowej .

Oferowana do wynajmu osada służbowa  położona jest w Baszowicach,  składa się z:

budynku mieszkalnego o pow. 70,28 m2  usytuowanego  w Baszowicach 48

budynku gospodarczego o pow. 95,60  usytuowanego   w   Baszowicach 48

z prawem korzystania z podwórza o powierzchni  0,14 ha. (więcej…)

Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz biletów wstępu na galerię widokową na gołoborze na Świętym Krzyżu (zwanych dalej również wspólnie „biletami wstępu”)
za wynagrodzeniem w okresie rozliczeniowym: od 2 kwietnia 2018 do 31 października 2018 roku.
z zachowaniem  zasad określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 1. do zapytania. Wartość sprzedaży w okresie od 01.04.2017 do 31.10.2017 wynosiła za bilety 748 174,00 zł.  Wykonawca osobno musi określić prowizję za sprzedaż biletów (w %) i ustalić  cenę brutto w złotych polskich za sprzedaż biletów o wartości 100 zł (słownie: sto złotych) (jednostka rozliczeniowa przyjęta na potrzeby ustalenia ceny oferty). (więcej…)