OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA 10 LETNIĄ DZERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING O POW. 1529 m2 POŁOŻONEJ W NOWEJ SŁUPI – ogłoszenie o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że w dniu 31 marca 2016 roku w budynku Dyrekcji SPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 odbył się przetarg nieograniczony ustny (licytacja publiczna)  na 10 letnią dzierżawę nieruchomości położonej w Nowej Słupi, przy szlaku królewskim na Święty Krzyż  o powierzchni 1529 m2  stanowiąca na gruncie parking.

Plac pod parking  położony na działce   nr 1193/1  gmina  Nowa Słupia , obręb Nowa Słupia, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00046558/0

Oferowana do wydzierżawienia nieruchomość jest  położona  na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w bezpośrednim sąsiedztwie „Drogi Królewskiej” prowadzącej ze Słupi Nowej  na Wzgórze Święty Krzyż. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości zapewnia asfaltowa droga powiatowa w miejscowości Nowa Słupia.

Do udziału w postępowaniu przetargowym – licytacji ustnej zostali dopuszczeni następujący uczestnicy:  Pan Łojek Heronim reprezentujący Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe JAREMA  ul. Świętokrzyska 63   26-006 Nowa Słupia
Pan Dariusz Kozłowski  Stara Słupia 38 26-006 Nowa Słupia- Wywoławcza wysokość rocznych opłat z tytułu czynszu dzierżawy  wynosiła 4.200,00 zł netto

W przetargu ustnym nieograniczonym z tytułu dzierżawy nieruchomości  położonej w Nowej Słupi uzyskano najwyższą cenę  rocznych opłat   4242,00 złotych rocznego czynszu netto.

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Środowiska  z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie  przetargów  oraz rokowań  na rozporządzanie nieruchomościami  przez parki narodowe i stosowanie do  § 4.1.8. przetarg jest ważny bez względu na liczbę  jego uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik przetargu  zaoferował  co najmniej jedno postąpienie powyżej  ceny rocznych opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości.

Uczestnik przetargu Pan  Heronim Łojek reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe JAREMA  ul. Świętokrzyska 63   26-006 Nowa Słupia zaproponował jedno postąpienie  powyżej ceny rocznych opłat, a wysokość  ta została  trzykrotnie  wywołana po ustaniu zgłoszenia.

Przetarg wygrał Pan  Heronim Łojek reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe JAREMA  ul. Świętokrzyska 63,  26-006 Nowa Słupia

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr imż. Andrzej Sosnowski

 

 

Powiązane: