Ogłoszenie o rokowaniach w sprawie dzierżawy gruntów rolnych

Ogłoszenie o rokowaniach w sprawie dzierżawy gruntów rolnych  Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody [t.j. Dz.U. z 2022 poz. 916 z późn. zm.] oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe [Dz.U. z 2012, poz. 868], Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, NIP 6572905857, REGON 260571899  tel/fax 041 3115106; adres strony internetowej: https://www.swietokrzyskipn.org.pl ogłasza rokowania na dzierżawę gruntów rolnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

 1. Wysokość rocznych opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości
  • Wysokość rocznej opłaty z tytułu dzierżawy odpowiadać będzie najwyższej cenie uzyskanej w drodze ogłoszonych rokowań.
  • Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.
  • Szacowana wysokość rocznej opłaty netto z tytułu dzierżawy wynosi 10 582,27 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa 27/100 zł).
  • Terminy wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy oraz innych opłat oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały w umowie stanowiącej integralną część niniejszego ogłoszenia.

 1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

Nieruchomości ,,Psary Kąty 72” złożone z:

GRUNTY ROLNE:

Sad – Ps     kl. IV      = 0,26 ha
Rola           kl. IIIb   = 0,74 ha
Rola           kl.IV a   = 1,41 ha
Rola           kl.IVb    = 0,58 ha
Rola           kl.V        = 0,67 ha
Łąka           kl.IV      = 0,50 ha
Pastwisko  kl.V        = 0,47 ha
Razem                      = 4,63 ha

Grunty rolne położone na działkach nr 194, 195  gm. Bodzentyn, obręb Psary Kąty, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach, Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1H/00004185/1.

Oferowane do wydzierżawienia grunty położne są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Psary Kąty (przy osadzie ŚPN w Psary Kąty nr 72, Obwodu Ochronnego Klonów).

 1. Przeznaczenie nieruchomości gruntowej

Prowadzenie ekstensywnej gospodarki rolnej zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

 1. Okres dzierżawy: począwszy od dnia podpisania umowy do 30 września 2027 roku.

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Formularz udziału w rokowaniach.
 2. Wzór umowy
 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

2023-06-26

Informacja o wyniku rokowań