Przetarg na dzierżawę 15 miejsc handlowych na wzgórzu Św. Krzyż

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  USTNYM NA DZIERŻAWĘ 15 MIEJSC HANDLOWYCH W OKRESIE OD DNIA 01 KWIETNIA 2019 ROKU DO 31 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU KAŻDE O POW. 4 M2

 Organizator przetargu: Dyrektor Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4
NIP  657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106
Fax 41 31 15 106
e-mail:  dyrekcja@swietkrzyskipn.org.pl
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu:
Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

 

 1. Przedmiot przetargu

– Przedmiotem dzierżawy są :

1.1. Miejsca handlowe  o powierzchni dzierżawionej 4 m2, przy czym stół  do prowadzenia drobnej działalności handlowej  powinien posiadać wymiary  2 metry długości i 1 metr szerokości.   Miejsca oznaczone cyfrą 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, znajdują się na działce 2039/4  przy drodze powiatowej na wzgórzu ŚWIĘTY KRZYŻ zgodnie z załączoną mapą i wizualizacją na zdjęciu satelitarnym.

1.2.  Nieruchomość  położona jest  na wzgórzu SW. Krzyż, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej relacji Huta Szklana – ŚW. Krzyż przy tzw. „małym rondzie”, obręb Nowa Słupia gmina Nowa Słupia, pod adresem geodezyjnym:

Województwo: świętokrzyskie
Powiat : kielecki
Jednostka ewidencyjna: 260413_2 Nowa Słupia
Obręb: 0010 NOWA SŁUPIA
Nr działki: 2039/4

dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI10/00045301/7.

1.3 Dojazd do nieruchomości  realizowany jest bezpośrednio  drogą asfaltową  kategorii powiatowej relacji Huta Szklana – ŚW. Krzyż.

 1. Dzierżawca będzie zobowiązany do:

Prowadzenia drobnej działalności handlowej.

 1. Okres dzierżawy: od dnia 01 kwietnia 2019 roku do 31 października 2019 roku.
 2. Licytacja ustna stawki rocznego czynszu dzierżawnego  za plac handlowy o powierzchni  4 m2

4.1 Miejsce, termin, i zasady prowadzenia przetargu- licytacji ustnej:

przetarg odbędzie się  w siedzibie ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 w sali konferencyjnej (parter pokój nr 5) w dniu 22.03.2019 roku o godz. 9.30, będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja ustna). Licytacje  na pierwsze i każde kolejne miejsce handlowe odbywać się będą bezpośrednio po sobie.

4.2 Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej w składzie od 3 do 5 osób wyznacza Dyrektor ŚPN.

4.3.  Licytację prowadzi przewodniczący komisji  przetargowej albo  wyznaczony przez niego  członek komisji przetargowej.

4.4.  Przed wywołaniem licytacji prowadzący licytację  sprawdza, czy uczestnicy przetargu  wnieśli wadium  w terminie określonym  w ogłoszeniu o przetargu.

4.5.  Wywołujący licytację, podaje do wiadomości  przedmiot przetargu, wysokość całkowitej  opłaty  z tytułu dzierżaw placu handlowego na działce 2039/4  przy drodze powiatowej na wzgórzu ŚWIĘTY KRZYŻ o pow. 4m2 .

4.6. Prowadzący licytację informuje uczestników  o nieprzyjmowaniu dalszych  postąpień  po trzecim wywołaniu  najwyższej zaproponowanej ceny.

4.7.Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpień, z tym, że postąpienie  nie może wynosić mniej niż  1 %  wysokości   czynszu  z tytułu dzierżawy placu handlowego, postąpienie nie może wynosić mniej niż 30 złotych (słownie: trzydzieści zł.)

4.8. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości czynszu z tytułu dzierżawy placu handlowego  na działce 2039/4  przy drodze powiatowej na wzgórzu ŚWIĘTY KRZYŻ.

4.9. Przetarg jest ważny bez względu  na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny czynszu z tytułu dzierżawy placu  handlowego.

4.10. Po ustaniu zgłaszania postąpień, prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę  czynszu dzierżawy, i zamyka licytację,  a następnie ogłasza imię i nazwisko  albo nazwę  lub firmę  uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

4.11.  Prowadzący przetarg sporządza protokół z przebiegu przetargu, który zawiera: oznaczenie miejsca  termin i rodzaj przetargu, oznaczenie nieruchomości, wysokość stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, informację o osobach zakwalifikowanych do licytacji ustnej (wnieśli w terminie wadium), przyczyny odrzucenia pozostałych uczestników przetargu, najwyższą   stawkę dzierżawy  zaoferowaną za dzierżawę placu handlowego, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby  wygrywającej przetarg  lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokołu, podpisy osoby prowadzącej przetarg, członków komisji i wygrywającego, datę sporządzenia i podpisania protokołu.

 1. Postanowienia dotyczące licytacji ustnej.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawy: 3000 złotych netto (słownie: trzy tysiące złotych)   netto za cały okres umowy dzierżawy.

 1. Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.
 2. Postanowienia dotyczące wadium.

7.1 Przed przystąpieniem do licytacji należy  wnieść wadium  w wysokości 500 złotych ( słownie pięćset zł ).

W przypadku  przystąpienia do licytacji np. dwóch miejsc handlowych  należy  wnieść  dwukrotność wadium.

7.2. Wadium należy wnieść do 18.03.2019 roku do godz. 15.00

7.3. Wadium należy wpłacić do kasy organizatora  przetargu w dyrekcji ŚPN lub przelewem  na rachunek bankowy Nr: BGK o/Kielce

Nr konta bankowego 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu  – Przetarg – „Dzierżawa placu handlowego na wzgórzu ŚWIĘTY KRZYŻ ”

7.4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy – o jego  wniesieniu decyduje data wpływu środków  na w/w rachunek bankowy.

7.5.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg  uchyli się od zawarcia umowy.

7.6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet  czynszu dzierżawnego.

7.7. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni  od dnia odstąpienia od przetargu lub zamknięcia przetargu lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym  wniesione przez uczestnika wadium podlega zwrotowi.

 1. Inne postanowienia.

8.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić  od jego prowadzenia bez podania przyczyny.

8.2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują  przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

8.3. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał  otrzymuje protokół  z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

8.4. Osoby reprezentujące uczestnika przetargu  przy podpisaniu umowy powinny posiadać  ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

 1. Z Komisji Przetargowej podlegają wyłączeniu:

Członkowie tej Komisji będący  uczestnikiem przetargu lub , których osoba bliska jest  uczestnikiem przetargu, przy czym przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę pozostającą w takim stosunku  prawnym lub

faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej.

 1. Protesty i odwołania

10.1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu  do Ministra właściwego do spraw Środowiska w terminie 7 dni   za pośrednictwem Dyrektora ŚPN.

10.2 Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od jej otrzymania. Do  czasu  rozpatrzenia skargi  czynności związane z dzierżawą ulegają wstrzymaniu.

10.3. W przypadku niezaskarżenia  w wyznaczonym terminie  czynności związanych  z przeprowadzeniem przetargu Dyrektor ŚPN podaje do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy ogłoszeń ŚPN (Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4)  i umieszczając na stronie internetowej (BIP) ŚPN na okres 7 dni  informację o wyniku przetargu.

10.4. Informacja Dyrektora  o sposobie rozstrzygnięcia skargi przez Ministra zostanie zamieszczona na okres 7 dni kalendarzowych na stronie internetowej (BIP) ŚPN  oraz na tablicy ogłoszeń  ŚPN (ul. Suchedniowska 4  Bodzentyn) niezwłocznie po zawiadomieniu Dyrektora o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

 1. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji:

11.1. Terminy wnoszenia opłat  z tytułu   dzierżawy oraz innych opłat  oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały  w umowie stanowiącej  integralną część  ogłoszenia o przetargu (sposób płatności, termin płatności).

11.2 Przekazanie placu pod drobną działalność handlową  wyłonionemu w drodze przetargu  dzierżawcy nastąpi  po podpisaniu umowy dzierżawy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Załącznik

Zał. nr 1 – Regulamin przetargu

Zał. Nr 2 – Klauzula RODO

Zał. Nr 3 – Wzór umowy

Lokalizacja stoisk

Ogłoszenie

Powiązane: