Przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę placu handlowego

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM  USTNYM NA DZIERŻAWĘ PLACU HANDLOWEGO
W OKRESIE OD 1 KWIETNIA  DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
POD MIEJSCE HANDLOWE O POW. 4 M2

Organizator przetargu: Dyrektor Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4
NIP  657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106|
Fax 41 31 15 106
e-mail:  dyrekcja@swietkrzyskipn.org.pl
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu:
Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

 1. Przedmiot przetargu

– Przedmiotem dzierżawy jest :

1.1. Szesnaście miejsc handlowych  o powierzchni dzierżawionej 4 m2 , przy czym stół  do prowadzenia drobnej działalności handlowej  powinien posiadać wymiary  2 metry długości i 1 metr szerokości. Namiot handlowy osłaniający stanowisko od deszczu i wiatru nie może mieć większych wymiarów niż  200 cm x 200 cm.    Miejsce oznaczone cyfrą 1,2,3…..do 16  znajdują się   na dużym rondzie  przed Muzeum ŚPN  od strony wewnętrznej południowej zgodnie z załączoną mapą.

1.2.  Nieruchomość  położona jest  na Wzgórzu Święty Krzyż, obręb Nowa Słupia gmina Nowa Słupia, działka Nr 2039, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00045301/7.

1.3 Dojazd do nieruchomości  realizowany jest bezpośrednio  drogą asfaltową  kategorii powiatowej  od strony miejscowości  Huta Szklana.

 1. Dzierżawca będzie zobowiązany do: Prowadzenia drobnej działalności handlowej.
 2. Okres dzierżawy: od dnia 1 kwietnia 2018 roku do 31 października 2018 roku.
 3. Licytacja ustna stawki  czynszu dzierżawnego  za plac handlowy o powierzchni  4 m2

 4.1 Miejsce, termin, i zasady prowadzenia przetargu- licytacji ustnej:

przetarg odbędzie się  w siedzibie ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 w sali konferencyjnej (parter pokój nr 5) w dniu   13 lutego  2018 roku o godz. 9.30 będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja ustna). Licytacje  na pierwsze i każde kolejne miejsce handlowe odbywać się będą bezpośrednio po sobie

4.2 Przewodniczącego oraz członków komisji od 3 do 5 osób wyznacza Dyrektor ŚPN.

4.3.  Licytację prowadzi przewodniczący komisji  przetargowej albo  wyznaczony przez niego  członek komisji przetargowej.

4.4.  Przed wywołaniem licytacji prowadzący licytację  sprawdza, czy uczestnicy przetargu  wnieśli wadium  w terminie określonym  w ogłoszeniu o przetargu.

4.5.  Wywołujący licytację, podaje do wiadomości  przedmiot przetargu, wysokość   opłat z tytułu dzierżaw placu handlowego na wzgórzu Święty Krzyż o pow. 4m2 .

4.6 Prowadzący licytację informuje uczestników  o nieprzyjmowaniu dalszych  postąpień  po trzecim wywołaniu  najwyższej zaproponowanej oferty.

4.7.Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpień, z tym, że postąpienie  nie może wynosić mniej niż  1 %  wysokości czynszu  z tytułu dzierżawy placu handlowego, postąpienie nie może wynosić mniej niż 36 złotych (słownie: trzydzieści sześć zł.)

4.8.  Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości   czynszu  z tytułu dzierżawy placu                handlowego na Św. Krzyżu.

4.9.   Przetarg jest ważny bez względu  na liczbę jego uczestników , jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik                 przetargu zaoferuje  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny czynszu dzierżawy.

4.10.   Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę  czynszu dzierżawy, i zamyka licytację,  a następnie ogłasza imię i nazwisko  albo nazwę  lub firmę  uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

4.11.  Prowadzący przetarg sporządza protokół z przebiegu przetargu , który zawiera: oznaczenie miejsca i czas przetargu, wysokość stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, informację o osobach zakwalifikowanych do licytacji ustnej (wnieśli w terminie wadium), przyczyny odrzucenia pozostałych uczestników przetargu, najwyższą   stawkę dzierżawy  zaoferowaną za dzierżawę placu handlowego, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby  wygrywającej przetarg  lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokółu , podpisy osoby prowadzącej przetarg, członków komisji i wygrywającego.

 1. Postanowienia dotyczące licytacji ustnej.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawy: 3 600,00 złotych netto (słownie: trzy tysięcy sześćset  złotych)   netto za cały okres umowy dzierżawy.

 1. Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.
 2. Postanowienia dotyczące wadium.

7.1 Przed przystąpieniem do licytacji należy  wnieść wadium  w wysokości 700 złotych /    słownie zł: siedemset złotych./

W przypadku  przystąpienia do licytacji np. dwóch miejsc handlowych  należy  wnieść  dwukrotność wadium.

7.2. Wadium należy wnieść do dnia 9 lutego  2018 roku do godz. 15.00

7.3. Wadium należy wpłacić do kasy organizatora  przetargu w dyrekcji ŚPN lub przelewem  na rachunek bankowy Nr: BGK o/Kielce

Nr konta bankowego 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu  – Przetarg – „Dzierżawa placu handlowego  na Wzgórzu Święty Krzyż”

7.4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy – o jego  wniesieniu decyduje data wpływu środków  na w/w rachunek bankowy.

7.5.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg  uchyli się od zawarcia umowy.

7.6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet  czynszu dzierżawnego.

7.7. niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni  od dnia odstąpienia od przetargu lub zamknięcia przetargu lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym  wniesione przez uczestnika wadium podlega zwrotowi.

 1. Inne postanowienia.

8.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić  od jego prowadzenia bez podania przyczyny.

8.2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują  przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

8.3. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał  otrzymuje protokół  z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

8.4. Osoby reprezentujące uczestnika przetargu  przy podpisaniu umowy powinny posiadać  ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

 1. Z Komisji Przetargowej podlegają wyłączeniu

Członkowie tej Komisji będący  uczestnikiem przetargu lub , których osoba bliska jest  uczestnikiem przetargu , przy czym przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę pozostającą w takim stosunku  prawnym lub faktycznym , który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej .

 1.    Protesty i odwołania

10.1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu  do Ministra właściwego do spraw Środowiska w terminie 7 dni  roboczych za pośrednictwem Dyrektora ŚPN.

10.2 Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni  roboczych od jej otrzymania. Do  czasu  rozpatrzenia skargi  czynności związane z dzierżawą ulegają wstrzymaniu.

10.3. W przypadku niezaskarżenia  w wyznaczonym terminie  czynności związanych  z przeprowadzeniem przetargu Dyrektor ŚPN podaje do publicznej wiadomości , wywieszając na tablicy ogłoszeń ŚPN (Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4)  i umieszczając na stronie internetowej (BIP) ŚPN na okres 7 dni  informację o wyniku przetargu.

10.4. Informacja Dyrektora  o sposobie rozstrzygnięcia skargi przez Ministra zostanie zamieszczona na okres 7 dni kalendarzowych na stronie internetowej (BIP) ŚPN  oraz na tablicy ogłoszeń  ŚPN ( ul. Suchedniowska 4  Bodzentyn) niezwłocznie po zawiadomieniu Dyrektora o sposobie  rozstrzygnięcia skargi.

 1. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

11.1. Terminy wnoszenia opłat  z tytułu   dzierżawy oraz innych opłat  oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały  w umowie stanowiącej  integralną część  ogłoszenia o przetargu (sposób płatności , termin płatności).

11.2 Przekazanie placu pod drobną działalność handlową  wyłonionemu w drodze przetargu  dzierżawcy nastąpi protokolarnie  po podpisaniu umowy dzierżawy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

 

Załącznik

Zał. nr 1 Regulamin

Zał. nr 2 Wzór umowy

Ogłoszenie

Mapa


2018-02-09

Odstąpienie od przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę placu handlowego na Wzgórzu Święty Krzyż

Powiązane: