Zakup dwóch routerów – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 7.09.2015r. o zapytaniu ofertowym na: Zakup dwóch routerów.

Do dnia 14.09.2015 roku wpłynęło 5 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Framko 2 spółka jawna, Sławomir Miazga, 25-013 Kielce, ul. Duża 22 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą 1148,82 zł brutto.

Zastępca Dyrektora
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie o wyborze

Zakup dwóch routerów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup dwóch routerów.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 22.09.2015 r.
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, specjalista ds. informatyki, tek. 41 31 15 106 wew. 61,
 6. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 14.09.2015r, godzina 900.
 7. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Załączniki:

 1. Specyfikacja zamówienia
 2. Wzór oferty cenowej.
 3. Wzór umowy

Ogłoszenie


2015-09-11 – Poprawiono wzór oferty cenowej (zmieniona łączka ilość routerów)

Wzór oferty cenowej