Wycinka drzew trudnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej na wycinka drzew trudnych przy użyciu sprzętu specjaistycznego, wyrobienie sortymentów według wskazań przedstawiciela Zamawiającego, uprzątnęcie terenu po wykonaniu zabiegu oraz obcięcie zwisających gałęzi nad drogą wojewódzką nr 752 i przy ul. Wolności, Suchedniowskiej                                           z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  1) Wycinka 11 szt. drzew rosnących obok budynku ŚPN przy ul.Suchedniowskiej.
  2) Wycinka 22 szt. drzew rosnących obok budynku ŚPN przy ul.Wolności.
  3) Przeprowadzenie pielęgnacji pozostawionych drzew poprzez podcięcie gałęzi i konarów zwisających nad chodnikiem przy ul.Suchedniowskiej 4, z 12 drzew na odcinku 50 mb.
  4) Przeprowadzenie pielęgnacji pozostawionych drzew poprzez podcięcie gałęzi i konarów zwisających nad chodnikiem przy ul.Wolności z 12 drzew na odcinku 60 mb.
  5) Obcięcie zwisających suchych gałęzi nad drogą wojewódzką nr 752 w oddz. 63c z 4 drzew na odcinku 150 mb.
  6) Obcięcie zwisających suchych gałęzi nad drogą wojewódzką nr 752 w oddz. 29j z 5 drzew na odcinku 100 mb.
  7). Obcięcie zwisających suchych gałęzi nad drogą wojewódzką nr 752 w oddz. 45c z 1 drzewa.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia,
  • dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 3. Termin realizacji zamówienia: 16.12.2013
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: inż. Leszek Sepioło gł. spec.ds ochrony przyrody  Tel/fax (0-41) 3115106
 6. Ofertę cenową należy  przekazać do dnia 29.11.2013   godzina 10.00
 7. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul.  Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 P.O. Dyrektor ŚPN
mgr inż.  Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Wzór umowy

Wzór oferty, wersja edytowalna (docx)

Powiązane: