Wycinka drzew trudnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Wycinka drzew trudnych

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej na:

Wycinka drzew trudnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego, zlokalizowanych przy szlaku turystycznym i ścieżce edukacyjnej, z przemieszczeniem usuniętych drzew w głąb drzewostanu z pozostawieniem do mineralizacji, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu, w miejscowości Święty Krzyż i Święta Katarzyna.

z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
Lp. Obwód ochronny Oddział Ilość

drzew

(szt)

Gatunek Pierśnica drzew (cm) Zadanie
1. Św. Krzyż 119h 1 jodła 68

 

Wycinka drzewa trudnego rosnącego w sąsiedztwie drogi powiatowej 0324T z przemieszczeniem usuniętego drzewa poza pas drogowy z pozostawieniem wyciętego drewna do mineralizacji oraz ewentualnym uprzątnięciem drogi powiatowej po wykonanym zabiegu.

 

2. Św. Krzyż 119f 1 jodła 43

 

Wycinka drzewa trudnego, wywróconego, widlaście zawieszonego na drzewie bukowym, znajdującego się w sąsiedztwie ścieżki edukacyjnej ŚPN, udrożnienie ścieżki edukacyjnej po wykonanym zabiegu.

 

3. Św.

Katarzyna

147d 1 buk 29

 

Wycinka drzewa trudnego pochylonego w kierunku kapliczki Św. Franciszka z przemieszczeniem usuniętego drzewa poza szlak turystyczny z pozostawieniem wyciętego drewna do mineralizacji oraz ewentualnym uprzątnięciem terenu po wykonanym zabiegu.

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności,
 • posiadania wiedzy i doświadczenia,
 • dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 • Dokonanie wizji terenu w miejscach wykonania zamówienia w dniach 27.04.2017r. do 04.05.2017r.
 1. Termin realizacji zamówienia: 18.05.2017 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: inż. Leszek Sepioło gł. spec.ds ochrony przyrody  Tel/fax (0-41) 3115106
 4. Ofertę cenową należy  przekazać do dnia 05.05.2017r. godzina 10.00
 5. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul.  Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Załącznik:

 1. wzór oferty cenowej
 2. wzór Umowy

Ogłoszenie

Powiązane: