Zakup umundurowania

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest : zakup umundurowania dla Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego Dostawca dostarczy  Zamawiającemu sorty mundurowe fabrycznie nowe w podanym asortymencie i rozmiarach.
  2. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
    Posiada  uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności
    Posiada wiedzę i doświadczenie

Termin realizacji zamówienia ; do dnia 3 stycznia 2014 roku

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Ursula Kuroś  st.referent ds. administracji i transportu   41 31 15 106

Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia   17 grudnia 2013 roku .godzina 15.00

Ofertę można:

  • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul.  Suchedniowska 4.
  • przesłać e-mail na adres:
  • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
  • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż.  Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty cenowej