Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 11504-2012 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.). Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 zawiadamia, że w postępowaniu na „Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012 r.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:
Zakładu Usług Leśnych Przemysław Kowalik, Gózd 106a, 26-140 Łączna
Uzasadnienie faktyczne i prawne: na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy oraz zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. cena oferty 100%, ww. Wykonawca złożył ważną ofertę, podlegającą ocenie wg kryterium opisanego w specyfikacji i uzyskał maksymalną ilość punktów, tj. 100,00 pkt

Pełna traść ogłoszenia