Koszenia, wycinka, karczowanie drzew i krzewów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Ochrona bogatych florystycznie niżowych muraw bliźniczkowych, siedlisk zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych przez wykonanie koszenia z usuwaniem biomasy oraz usuwanie (wycinka, karczowanie) drzew i krzewów zmieniających charakter siedliska.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

  2.1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 1497 ze zmianami).

         2.2 Dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2.3. Dokonanie wizji lokalnej terenu w miejscach wykonywania zamówienia w dniach 27-31.10.2023 r.

 1. Termin realizacji zamówienia: Od dnia podpisania umowy do 01.12.2023 r.
 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto.

4.1.  Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem w wysokości 5 % zaproponowanej w ofercie wartości brutto. Terminem wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie chwila uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Leszek Sepioło, gł. spec. ds. ochrony przyrody, tel. 41 31 15 106 wew. 16
 2. Ofertę według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 03-11-2023 r. godzina 900.
 3. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą,   w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy, 26-010   Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 130.000 zł. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 1. Załączniki:

Ogłoszenie

Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zał. nr 2 Wzór umowy

Zał. nr 3 Wzór oferty cenowej

Zał. nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zał. nr 5 Oświadczenie oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

Oświadczenie wykonawcy

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski
/podpis na oryginale/


2023-11-09

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: