Pakiet ubezpieczeń

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest:

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, NNW kierowcy i pasażera , autocasco.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej  z tytułu prowadzonej działalności oraz  posiadanego mienia.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • posiadają uprawnienia  do wykonywania  powyższych prac;
 • dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • posiadają wiedzę i doświadczenie.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Oferta powinna zawierać:
 • cenę poszczególnych polis oraz całkowity koszt wykonania zamówienia.
 1. Termin realizacji zamówienia; termin wygaśnięcia poszczególnych polis.
 2. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Katarzyna Sokołowska, tel. 607 750 238
 4. Ofertę cenową należy przekazać do dnia 15 lipca 2020 roku godz. 10.00

Ofertę można:

 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Howden Polska S.A., ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa
 • przesłać e-mail na adres: ksokolowska@howdendonoria.pl
 • dostarczyć osobiście do siedziby Howden Polska na adres : 00-834 Warszawa, ul. Pańska 73.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Ubezpieczenia – komunikacja

Ubezpieczenia mienie i OC

Załącznik nr 1 Piesze szlaki turystyczne

Załącznik nr 2 Ścieżki edukacyjne

Załącznik nr 3 Urządzenia turystyczne i edukacyjne

Zestawienie szkód

Zestawienie pojazdów

Powiązane: