Pielęgnacja „Skarpy Zapusty” poprzez wycięcie drzew i krzewów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  1. Wykonanie usługi polegającej na pielęgnacji kserotermicznej „Skarpy Zapusty” poprzez wycięcie przy powierzchni ziemi drzew i krzewów oraz ich odrośli – powierzchnia objęta zabiegiem – 0,70 ha
  2. Zebranie i wyniesienie wyciętej biomasy poza skarpę – powierzchnia objęta zabiegiem – 0,70 ha

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 2. a) dokonanie wizji lokalnej terenu w miejscach wykonywania zamówienia w dniach 27-07-2023 r. do 03-08-2023 r.
 3. Termin realizacji zamówienia: Od 02 do 31 października 2023 r.
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Gabriel Czechowski – st. spec. ds. ochrony przyrody, tel. 41 31 15 106 wew. 15
 6. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 04-08-2023 (piątek) godzina 1000
 7. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) jest niższa od kwoty 130.000 zł. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski
/podpis na oryginale/

Ogłoszenie

Załączniki:

 1. Oferta cenowa
 2. Wzór Umowy

2023-08-04

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: ,