Rozbiórka budynku wraz z wywozem gruzu, utylizacją eternitu i wyrównaniem placu po rozbiórce

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty  cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: rozbiórka budynku gospodarczego drewnianego – stodoły w osadzie Święta Katarzyna ul. Kielecka 1  wraz z wywozem gruzu, utylizacją eternitu i wyrównaniem placu  po rozbiórce.
 2. Rozbiórka budynku mieszkalnego  drewnianego , budynku gospodarczego  ogólnego zastosowania  oraz piwnicy murowanej w osadzie Celiny 45 gmina Bodzentyn

Lp Nazwa budynku opis
1 Budynek gospodarczy stodoła  nr inwentarzowy 34/1/10/108  w osadzie służbowej ŚPN w Świętej Katarzynie przy ul. Kieleckiej 1 Stodoła drewniana  o dł. 15,80 mb, szerokość budynku 8,50 m, wysokość do szczytu dachu 6,50 m. budynek kryty eternitem falistym  około 180 płyt.  Budynek wykonany  w technologii tradycyjnej  w konstrukcji drewnianej , bez stropu    z dachem dwuspadowym . Ściany budynku  stanowi  konstrukcja  słupowo-ryglowa drewniana z poszyciem  zewnętrznym wykonanym z deski. Budynek posadowiony na fundamencie  wykonanym z kamienia  i betonu.  Posadzka – wylewka betonowa.

Rozbiórki budynku należy dokonać zgodnie z projektem budowlanym rozbiórki budynku gospodarczego.

2  Budynek mieszkalny drewniany  o nr inwentarzowym 9/1 /11/110 w osadzie służbowej Celiny 45 gmina Bodzentyn

 

Budynek gospodarczy

o nr inwentarzowym 42/1/10/108 w osadzie służbowej Celiny 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piwnica murowana

 Budynek mieszkalny drewniany kryty dachówką ceramiczną . Budynek posadowiony na fundamencie  wykonanym z kamienia  i betonu.   Wysokość budynku około 6,50 m,  długość budynku 8,10 mb, szerokość 8,20m  Budynek wykonany w technologii tradycyjnej  w konstrukcji drewnianej,  strop drewniany  z dachem dwuspadowym Ściany budynku  stanowi konstrukcja z bali drewnianych  z elewacją  zewnętrzną  wykonaną z deski, wewnątrz budynku  cztery ściany działowe drewniane. Całość  pomieszczeń we wnętrz budynku otynkowana na trzcinie, ocieplona wełną mineralną i przykryta płytami regipsowymi.

Budynek gospodarczy ogólnego zastosowania  kryty eternitem falistym około 160 płyt  Długość budynku 25 m, szerokość 8 m, wysokość 7 m.  Budynek  wykonany w części w technologii murowanej , pozostała część budynku  w konstrukcji drewnianej  z poszyciem zewnętrznym  wykonanym z deski.  Konstrukcja dachu drewniana bez stropu  z dachem dwuspadowym.   Ściany szczytowe drewniane, pięć ścian   o wymiarach 3,90 szerokości i 4 m wysokości  z poszyciem zewnętrznym wykonanym z deski, pozostała część budynku murowana z pustaka żużlowego.  Wewnątrz budynku  wbudowana piwnica z pustaka żużlowego o wymiarach  6,5 m x 5 m o wysokości 2 m.  Murowana część budynku  pokryta tynkiem cementowo-wapiennym.  Podłoga  w budynku  betonowa. Grubość ścian około 30 cm

 

Piwnica murowana o dł. 7m, szer,4,80 i wysokości 2,10 m   wykonana z pustaka żużlowego , strop lany,  kryty papą . Tynk cementowo-wapienny.

 

 

 

 

Wykonawca przez złożeniem oferty ma obowiązek  dokonać wizji lokalnej  w obecności pracownika ŚPN w celu zapoznania się  z rozmiarem prac rozbiórkowych , wyceną drewna  i warunkami terenowymi  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu

 

Wykonawca usunie zbędne materiały z placu wraz z wyrównaniem terenu:

– gruz   rozbiórkowy zostanie usunięty  i wywieziony przez Wykonawcę poza teren Parku.

-pokrycia dachowe z płyt azbestowo-cementowych  należy rozebrać  i zutylizować  przez zakład posiadający  uprawnienia do rozbiórki i utylizacji  materiałów szkodliwych i niebezpiecznych. Wykonawca zobowiązany jest  udokumentować zamawiającemu  utylizację płyt  azbestowo-cementowych. Dokument wystawiony po utylizacji (karta przekazania odpadu) w/w płyt azbestowo-cementowych  będzie elementem niezbędnym  przy odbiorze końcowym  przedmiotu umowy.

 • W celu zachowania ostrożności przy realizacji przedmiotu zamówienia  należy: ogrodzić teren i zabezpieczyć przed dostępem  osób postronnych, wyposażyć osoby wykonujące prace rozbiórkowe  w kaski,  wykonywać roboty pod stałym nadzorem technicznym, wszystkich pracowników zatrudnionych do prac  należy, przed przystąpieniem do prac  przeszkolić z zakresu bhp szczegółowego dla danego rodzaju robót.. Roboty rozbiórkowe należy wykonać zgodnie  z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi  oraz zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp, p.poż, a także zaleceniami Inspektora Nadzoru.  Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Świętej Katarzynie udostępniony będzie  do wglądu dla Wykonawcy  w Dyrekcji ŚPN. Po podpisaniu umowy  Wykonawca  otrzyma 1 egzemplarza   projektu budowlanego.  Wykonawca  jest zobowiązany  zapewnić  kierownika rozbiórki.
 • Za odzyskane drewno Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu

Wynagrodzenie za odzyskane drewno  zostanie określone przez Wykonawcę  w formularzu ilościowym  załącznik nr 1 do oferty.

Cena oferty będzie różnicą  pomiędzy  wartością wykonania  zamówienia rozbiórka budynku mieszkalnego i  budynków gospodarczych , a wartością odzyskanego drewna.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać  się Wykonawcy którzy:

 • Posiadają uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności
 • Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia
 • Posiadają wiedzę i doświadczenie

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

 1. Oferta powinna zawierać
 • cenę jednostkową
 • oraz  całkowity koszt  wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia ;   30 dni od daty podpisania umowy

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Urszula Kuroś  st. referent ds. administracji i transportu   41 31 15 106 wew.17

Ofertę cenową    według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia  30 listopada    2016 roku  godzina 10.00

Ofertę można:

 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Formularz ilościowy

Wzór oferty cenowej

Ogłoszenie

Powiązane: