Wycinka drzew w cięciach przygodnych (trudnych i niebezpiecznych) – ogłoszenie nr 2

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wycinka drzew w cięciach przygodnych tj. zamierających, martwych lub z naderwanym, uszkodzonym systemem korzeniowym, złomów i wywrotów, z przemieszczonym środkiem ciężkości (trudnych i niebezpiecznych) zlokalizowanych przy drogach publicznych, wewnętrznych, szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, gruntach własności prywatnej i obiektach budowlanych, wyrobienie sortymentów zgodnie z KJW lub pozostawienie wyciętych drzew do mineralizacji według wskazań przedstawiciela Zamawiającego, przemieszczenie usuniętych drzew poza szlak turystyczny, ścieżkę edukacyjną w celu przywrócenia drożności szlaku,  uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu. Zakres prac do wykonania przedstawiono w załączniku nr 1 – szczegółowy opis zamówienia.

Masa drewna do pozyskania wynosi 334,56 m3, tj. ścięcie 435 szt. drzew, w tym:

 • masa drewna z wyrobieniem sortymentu 212,61 m3 – około 95 % sortymentu S, około 5 % sortymentu W0 tj. 248 szt. drzew.
 • masa drewna z przeznaczeniem do mineralizacji 121,95 m3 – bez wyrabiania sortymentu tj. 187 szt. drzew.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców

2.1   Wykonawca zobowiązany jest:

 • do stosowania odpowiedniego wyposażenia osobistego pracowników (odzież robocza, środki ochrony osobistej) zgodnie z zasadami BHP oraz obowiązującymi normami branżowymi (Kodeks pracy – t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm., Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy –t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm., Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej – Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141),
 • do posiadania odpowiednio wyposażonych środków pomocy doraźnej, środków ochrony p.poż. (apteczki, gaśnice) oraz poinstruowania swoich pracowników o podstawowych zasadach użycia i udzielenia pomocy doraźnej,
 • wyposażenia pracowników w kamizelki odblaskowe koloru pomarańczowego na powierzchniach, na których prowadzone są prace związane z pozyskaniem drewna.

2.2   Z chwilą przystąpienia do wykonania  zlecenia odpowiedzialność za całość spraw związanych z bhp, aż do chwili zakończenia prac, przejmuje Wykonawca.

2.3 Na powierzchni, na której Wykonawca będzie prowadził prace, gwarantuje się swobodny pobyt pracowników Zamawiającego .

2.4 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności.

2.5 Posiadania wiedzy i doświadczenia.

2.6 Dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

2.7 Dokonanie wizji lokalnej terenu w miejscach wykonywania zamówienia w dniach 27.02.2018 r. do   06.03.2018r.

2.8 W zakresie sytuacji ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podlegał ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

 1. Termin realizacji zamówienia: 09.04.2018r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu prac będących przedmiotem zapytania do 30% masy drewna. Zmniejszenie bądź zwiększenie wynagrodzenia za wykonanie zleconych prac będzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem rzeczywistego zakresu wykonanych prac i nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem w wysokości 10 % zaproponowanej w ofercie wartości brutto.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Leszek Sepioło, tel: 41 311 51 06 wew. 16. w godzinach 7.30 – 15.30
 4. Ofertę cenową  według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 07.03.2018 r. godzina 10.00.
 5. Ofertę można:
 • przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, Suchedniowska 4.
 • Przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, pok. nr 11.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis zamówienia
 2. Wzór oferty cenowej
 3. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Powiązane: