Wykonanie prac z zakresu ochrony roślin na terenie Skarpy Zapusty

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Wykonanie prac z zakresu ochrony roślin na terenie Skarpy Zapusty od dnia podpisania umowy  do dnia 30.11.2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowy opis zamówienia
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

 1. dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 2. dokonanie wizji lokalnej terenu w miejscu wykonywania zamówienia w dniach do 12 pażdziernika 2016 r.
 3. przedstawienie referencji wykonywania prac pielęgnacyjnych w okresie ostatnich 5 lat na terenach chronionych rozumianych w myśl art.6 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 poz.1651 z póź.zm)
 1. Termin realizacji zamówienia: do 30-11-2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 szczegółowy opis zamówienia
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Małgorzata Ossowska, st. specjalista  ds. ochrony przyrody tel. 41 31 15 106 wew. 15
 4. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia  14.10.2016, godzina 900.
 5. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30 000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Załącznik nr:

 1. Szczegółowy opis zamówienia,
 2. Wzór oferty cenowej,
 3. Wzór Umowy
 4. Orientacyjny mapa sytuacyjna

Ogłoszenie

Powiązane: