Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do osady służbowej w Psarach Kątach 72

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do osady służbowej w Psarach Kątach 72 na działce nr ewid. 69, obręb Psary Kąty zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez SANBUD Maciej Grzegolec, ul. Zagnańska 71A, 25-558 Kielce.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia
 • dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 1. Dokonanie opłaty przyłączeniowej leży po stronie Zamawiającego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Termin realizacji zamówienia: 20.11.2015 r.
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Słoka, referent ds. inwestycji i remontów, Tel. 41 311 51 06 wewn. 26
 6. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 16.10.2015 r. godzina 12:00
 7. Ofertę można:

 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Załącznik:

 1. Wzór oferty cenowej.
 2. Dokumentacja projektowa.

Treść ogłoszenia

Wzór oferty cenowej

Opis techniczny

Rys. nr 1

Rys. nr 2

Powiązane: