Wykonanie remontu schodów i wymiana podłóg w osadach służbowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Część nr 1. Wykonanie remontu okładziny schodów wejściowych do budynku mieszkalnego osady służbowej w Nowej Słupi wraz z wymianą barierek na schodach, tarasie i balkonie

Zakres prac:

 • demontaż istniejących barierek drewnianych ze schodów, tarasu i balkonu (łącznie ok. 19 mb);
 • skucie istniejącej okładziny z płytek ceramicznych ze schodów (ok. 6,3 m2) i cokolików;
 • skucie nierówności betonu na ścianach i stopniach schodów;
 • przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek ceramicznych z zachowaniem odpowiednich spadków 1-2%, zagruntowanie powierzchni;
 • ułożenie okładziny z płytek ceramicznych antypoślizgowych mrozoodpornych (ok. 6,3 m2) metodą kombinowaną na klej przeznaczony do stosowania zewnątrz; kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym;
 • wykonanie cokolików wysokości 20 cm na schodach z płytek układanych metodą kombinowaną na klej przeznaczony do stosowania na zewnątrz;
 • wykonanie fug do użytku zewnętrznego o zwiększonej elastyczności i mrozoodporności;
 • wykonanie i montaż metalowych barierek tralkowych na schodach, tarasie i balkonie (ok. 19 mb) o wysokości 1,0 m;
 • malowanie barierek farbą podkładową antykorozyjną, a następnie farbą nawierzchniową; kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym;
 • usunięcie zbędnych materiałów z placu budowy.

Część nr 2. Wymiana podłóg w osadzie służbowej w Psarach Kątach 72

Opis stanu istniejącego:

Prace remontowe polegające na wymianie podłóg w osadzie służbowej w Psarach Kątach 72 dotyczą dwóch pokoi. Pokój nr 1 ma wymiary (3,85 x 5,35) m, natomiast pokój nr 2 (2,60 x 5,40) m. W pomieszczeniach wykonano odwierty w istniejących podłogach drewnianych. W pokoju nr 1 znajduje się podwójna podłoga z desek drewnianych, przestrzeń między deskami wypełniona jest wełną mineralną grubości 4 cm i warstwą folii izolacyjnej. Grubość wszystkich warstw podłogi wynosi łącznie 10 cm. Podłoga wspiera się na drewnianych legarach ułożonych na pustakach. Górna warstwa podłogi znajduje się na poziomie +0,55 m od poziomu gruntu. Przestrzeń między gruntem a dolną warstwą desek jest pusta. W pokoju nr 2 podłoga jest jednowarstwowa z desek drewnianych gr. 3,5 cm wspartych na legarach drewnianych ułożonych na wylewce betonowej. Zamawiający nie zna grubości wylewki ani parametrów betonu. Pusta przestrzeń między podłogą a wylewką ma wysokość 10 cm. Brak jest izolacji.

Zakres prac w pokoju nr 1:

 • usunięcie całości posadzki z desek drewnianych (20,6 m2) – rozebranie listwowania, desek podłogi górnej i dolnej oraz izolacji;
 • usunięcie starych legarów oraz pustaków lub słupków, na których się wspierają;
 • zbicie tynków ze ścian do wysokości 50 cm ponad zakładany poziom ułożenia posadzki;
 • obniżenie w remontowanym pomieszczeniu poziomu gruntu o ok. 10 cm;
 • odgrzybienie gruntu i muru preparatem grzybobójczym;
 • wykonanie tynków wapienno – cementowych;
 • ułożenie podsypki ze żwiru wymieszanego z piaskiem (ok. 50 cm) i dokładne ubicie warstwami;
 • wykonanie wylewki betonowej grubości 7 cm;
 • ułożenie izolacji przeciwwilgociowej – folia hydroizolacyjna o grubości 0,2 mm;
 • ułożenie izolacji termicznej – styropianu grubości 10 cm o zwartej strukturze i niskiej nasiąkliwości;
 • wykonanie wylewki lekkiej zbrojonej grubości 7 cm
 • ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z folii paroszczelnej o grubości 0,2 mm (20,6 m2);
 • ułożenie podkładu z pianki pod panele (20,6 m2);
 • ułożenie paneli podłogowych (20,6 m2). Panele powinny mieć minimalne parametry: klasa ścieralności AC3, grubość 8 mm; kolor paneli do uzgodnienia z Zamawiającym;
 • montaż listew przypodłogowych (ok. 18 mb) z PVC dostosowanych kolorystycznie do paneli.

Zakres prac w pokoju nr 2:

 • usunięcie całości posadzki z desek drewnianych (14 m2) oraz listwowania;
 • usunięcie starych legarów;
 • zbicie tynków ze ścian do wysokości 50 cm ponad zakładany poziom ułożenia posadzki;
 • odgrzybienie istniejącej wylewki betonowej i muru preparatem grzybobójczym;
 • wykonanie tynków wapienno – cementowych;
 • wykonanie wylewki samopoziomującej w celu wyrównania poziomu;
 • ułożenie izolacji przeciwwilgociowej – folia hydroizolacyjna o grubości 0,2 mm;
 • ułożenie izolacji termicznej – styropianu grubości 10 cm o zwartej strukturze i niskiej nasiąkliwości;
 • wykonanie wylewki lekkiej zbrojonej grubości 7 cm;
 • ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z folii paroszczelnej o grubości 0,2 mm (14 m2);
 • ułożenie podkładu z pianki pod panele (14 m2);
 • ułożenie paneli podłogowych (14 m2). Panele powinny mieć minimalne parametry: klasa ścieralności AC3, grubość 8 mm; kolor paneli do uzgodnienia z Zamawiającym;
 • montaż listew przypodłogowych (ok. 16 mb) z PVC dostosowanych kolorystycznie do paneli.
 • usunięcie zbędnych materiałów z placu budowy po zakończeniu remontu.
 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia;
 • dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Termin realizacji zamówienia:

3.1 części 1 zamówienia: 27.07.2018 r.
3.2 części 2 zamówienia: 10.08.2018 r.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.
 3. Zamawiający informuje, że możliwe jest udzielenie Wykonawcy jednej lub dwóch części zamówienia, w zależności od ceny zaoferowanej na wykonanie poszczególnych części.
 4. Sposób obliczenia ilości punktów

Liczba punktów = Cn/Cb x 100
gdzie:

 • Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
 • Cb – cena oferty badanej
 • 100 – wskaźnik stały
 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Słoka, Specjalista ds. inwestycji i remontów, tel.: 41 311 51 06 wewnętrzny 26
 2. Ofertę według załączonego wzoru  należy przekazać do dnia 28.06.2018 r.  godzina 15:00
 • Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Załączniki:

 1. Wzór oferty cenowej
 2. Wzór umowy – część 1
 3. Wzór umowy – część 2
 4. Dokumentacja zdjęciowa dla części 1 zamówienia
 5. Dokumentacja zdjęciowa dla części 2 zamówienia

Ogłoszenie

Powiązane: