Dostawa oleju opałowego lekkiego w roku 2022

Ogłoszenie o zamówieniu e-Zamowienia

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b8bca185-0bbe-4087-8bc9-947243973ab8

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki do SWZ


2021-12-02 09:07

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


2021-12-02 12:53

Informacja z otwarcia ofert


2021-12-10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


2022-01-04

Ogłoszenie o wyniku

Powiązane: