Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu

Bodzentyn: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu.
Numer ogłoszenia: 168920 – 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy , ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, faks 41 3115106.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.swietokrzyskipn.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy – państwowa osoba prawna..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres i wielkość realizacji robót budowlanych objęty przedmiotem zamówienia: Budynek tzw. Szpitalika – Święty Krzyż: Dach: wymiana pokrycia dachu (ok. 362 m2) – rozebranie pokrycia ze starej blachy płaskiej, rozebranie deskowania dachu, naprawa elementów więźby dachowej, impregnacja więźby dachowej preparatami grzybo i owadobójczymi oraz ogniochronnym, wykonanie nowego deskowania, izolacji z maty strukturalnej i folii paroprzepuszczalnej, pokrycie dachu blachą miedziana płaską na rąbek stojący, wykonanie obróbek blacharskich i odtworzenie wyłązu dachowego, ocieplenie połaci (ok 362 m2 ) – izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 15 cm, izolacja z folii paroizolacyjnej, okładziny połaci dachowych od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi grub. 12,5 mm ognioodpornymi na ruszcie metalowym, ocieplenie stropu poddasza (ok 170 m2) – wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod ocieplenie, izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 10 cm, przybicie płyt OSB do legarów ułożonych na stropie, wymiana rynien i rur spustowych – rynny z blachy miedzianej ( ok 71 m) , rury spustowe miedziane (ok 30 m). Przemurowanie kominów nad połacią dachową (ok 5 m3), wykonanie części nadziemnej instalacji odgromowej, montaż barier przeciwśniegowych oraz ław kominiarskich. Ściany: ocieplenie ścian (ok 433 m2) – z uwagi na konstrukcję i architekturę budynku (gzymsy i brak okapu dachu) główne ocieplenie ścian musi być wykonane od wewnątrz budynku płytami klimatycznymi – rozebranie ścian działowych w celu odsłonięcia ścian zewnętrznych, przygotowanie podłoża, naprawa tynków, impregnacja preparatami gruntującymi do płyt klimatycznych – gruntowanie płyt klimatycznych, okładziny ścian płytami klimatycznymi grubości 5 cm, wykończenie powierzchni – szpachlowanie płyt klimatycznych, odtworzenie ścianek działowych i przełożenie parkietu. Jednocześnie ze względu na dostępne grubości płyt klimatycznych zachodzi konieczność docieplenia ścian na zewnątrz wełną mineralną elewacyjną o gr 5 cm wraz z wykonaniem nowych tynków – przygotowanie podłoża, naprawa tynków, impregnacja preparatami gruntującymi do płyt z wełny mineralnej, okładziny ścian płytami z wełny mineralnej elewacyjnej grubości 5 cm, wykończenie powierzchni metodą lekką mokrą, wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej elewacyjnej mineralnej, wykonanie parapetów i obróbek stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa gzymsów. Fundamenty: ocieplenie przypór budynku płytami z wełny mineralnej o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej ( ok 124 m2), wykonanie opaski z kostki granitowej dookoła budynku oprócz części południowej (ok. 50 m2) wraz z korytkami odprowadzającymi wodę z rur spustowych, rozebranie starych schodów i wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku, Podłogi: ocieplenie podłogi na gruncie (ok. 221 m2) – istniejące warstwy podpodłogowe, oczyszczenie mechaniczne, skucie nierówności, jedna warstwa płyt styropianowych ułożonych na sucho na wierzchu konstrukcji – izolacja styropianem EPS 100-038 gr. 10 cm, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej – poziome podposadzkowe, gładź cementowa – gr. 5cm zbrojona włóknem szklanym, wylewka samopoziomująca gr. 15 mm, wykonanie okładzin posadzki z płytek ceramicznych. Rozbiórka przeszklonej nadbudówki nad częścią techniczną (ok 67 m2)- rozbiórka konstrukcji żelbetowej, zdjęcie istniejących warstw tarasu (ok 125 m2), naprawa powierzchni, impregnacja podłoża, wykonanie spadków, pokrycie papą na lepiku, przyklejenie styropianu laminowanego 15 cm w jednej warstwie, położenie papy termozgrzewalnej, wykonanie nowego orynnowania, zamknięcie powierzchni stropodachu barierką drewniana wg parkowego systemu informacji Wymiana stolarki: wymiana stolarki okiennej – wymiana okien na okna drewniane indywidualne (na wzór istniejących) z szybą zespoloną o wsp k=1.1, drzwi drewniane zewnętrzne z naświetlami indywidualne (na wzór drzwi istniejących). Stolarkę należy wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki stanowiącej część dokumentacji projektowej. Instalacja c.o.: Wykonanie kotłowni w oparciu o kocioł olejowy (40 kW) wraz z wykonaniem komina i całości instalacji c.o. z pełną automatyką – regulacją pogodową i rozdzielonymi obiegami grzewczymi w celu oszczędności energii. Rozbiórka toalet publicznych: Szczegółowy zakres wyżej wymienionych robót zawarty jest w inwentaryzacji, harmonogramie rzeczowym, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej (dokumentację projektową należy stosować w zakresie opisanym w pkt 3.2 SIWZ). Wszystkie te elementy należy traktować łącznie. Prace będą prowadzone pod nadzorem archeologicznym i budowlanym..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie robót uzupełniających do 50% zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.90-4, 45.32.10.00-3, 45.11.13.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości 6 000,00 PLN ( sześciu tysięcy zł ) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007, nr 42, poz. 275 z późn. zmianami) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Nr rachunku Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce nr 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003, z dopiskiem – Wadium- termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu. 4. UWAGA: W przypadku wadium wnoszonego przelewem na rachunek bankowy, wniesienie wadium oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego, co oznacza, że za termin wniesienia wadium uważa się chwilę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego. UWAGA : W przypadku wniesienia wadium w formie innej, niż w pieniądzu, dokument wniesienia wadium (poręczenie/gwarancja w oryginale ) powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5. ( np. w oddzielnej kopercie z napisem : WADIUM ) 5 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. PZP 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; d. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty o wartości co najmniej 500.tys zł brutto każda polegające na wykonaniu pokrycia dachu, ociepleniu i wykonaniu elewacji oraz co najmniej 1 robotę polegającą na rozbiórce obiektu budowlanego. Dla ostatniej nie stawia się wymogu kwotowego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie treści złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, metodą -spełnia – nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia jednym kierownikiem robót posiadającym min 5 lat doświadczenia zawodowego w budownictwie oraz posiadającym uprawnienia do kierowania robotami konstrukcyjno -budowlanymi. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie treści złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, metodą -spełnia – nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe min. 500 tys. PLN lub zdolność kredytową na taką kwotę oraz, że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 PLN. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie treści złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, metodą -spełnia – nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  co najmniej 2 roboty o wartości co najmniej 500.tys zł brutto każda polegające na wykonaniu pokrycia dachu, ociepleniu i wykonaniu elewacji oraz co najmniej 1 robotę polegającą na rozbiórce obiektu budowlanego;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty – pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. Jeżeli w kraju zamieszkania lub siedziby Wykonawcy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w p. III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z datą wymaganą dla tych dokumentów, o których mowa w p. III.4.3.1). 2. W sytuacji, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 96
 • 2 – okres gwarancji i rękojmi – 4

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót. 1.1 zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: -klęski żywiołowe, -warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych 1.2 wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 1.3 z powodu wystąpienia okoliczności, za które żadna ze stron nie odpowiada lub za które odpowiada Zamawiający lub osoba trzecia, za której działania lub zaniechania żadna ze stron nie odpowiada 2. Zmiana postanowień umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych następującymi okolicznościami; 2.1 Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego 2.2 Przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji: 3.1 na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje SIWZ. W tym przypadku Wykonawca przedstawia rozwiązanie zamienne zawierające opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Rozwiązanie takie wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Koszty związane z opracowaniem rozwiązania zastępczego ponosi Wykonawca. 3.2 w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://bip.swietokrzyskipn.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4. pokój 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4. pokój 11 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

SIWZ

Załączniki_do_SIWZ

Harmonogram rzeczowy

Przedmiary

Projekt – Szpitalik [84MB]

Powiązane: ,