Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III . Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu.    ; nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP 128166-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015

Na podstawie art. 93 ust.3 pkt. 2) ustawy prawo zamówień publicznych , Zamawiający zawiadamia, że unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 26 czerwca 2015 r. w podstępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu.” oraz unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Zamawiający po dokonaniu analizy ofert i po dokonaniu oceny ofert Wykonawców oraz po wysłaniu pism rozstrzygających dostrzegł , że postępowanie obarczone jest wadą , która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. We wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazana została błędna stawka podatku VAT – 8% zamiast obowiązującej stawki – 23 %( zapis paragrafu 11 pkt. 1 wzoru umowy).

Wskazanie przez Zamawiającego w SIWZ błędnej stawki podatku VAT stanowi wadę , która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wada ta polega na narzuceniu Wykonawcom nieprawidłowej stawki VAT wbrew obowiązującym przepisom prawa podatkowego ( tak m.in. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie V Ca 634/05).

W związku z powyższym , na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 ) ustawy prawo zamówień publicznych , Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia   na ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III . Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu. ; nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP 128166-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015.

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

mgr inż. Piotr Szafraniec

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Powiązane: ,