Ogłoszenie o modyfikacji – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja budynku tzw. „Szpitalika” na Świętym Krzyżu.”; nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 128166-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zmianami) Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie informuje o dokonaniu modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zmianie – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu

Dot: Postępowania o udzielenie zamówienia na ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III. Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu.; nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP 128166-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz.907 ze zmianami) Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie informuje dokonaniu o modyfikacji treści SIWZ.
Zamawiający usuwa z treści SIWZ omyłkowo zamieszczony załącznik – str. 25 SIWZ

Jednocześnie Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem
Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Ogłoszenie o zmienie

SIWZ z dnia 29.05.2015 r.

Załączniki do SIWZ z dnia 29.05.2015r.

Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu

Bodzentyn: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu.
Numer ogłoszenia: 128166 – 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy , ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, faks 41 3115106.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.swietokrzyskipn.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy – państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na dostawę umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających do umundurowania

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

„Na dostawę umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających do umundurowania dla pracowników Służby Parku Świętokrzyskiego Parku Narodowego   w 2015 roku”

oraz odzieży bhp dla pracowników ŚPN

Wymagany termin realizacji zamówienia – jedna dostawa

   – do 15 września   2015 r. – pełna wartość zamówienia

W zapytaniu mogą brać udział wyłącznie oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie żąda wniesienia od Wykonawców wadium.

Termin składania ofert 26 maja 2015 roku w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 pokój nr 11 do godz. 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. spełniają warunki o których mowa w art.22 ust. 1   prawo zamówień publicznych   z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dotyczące:
  • posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności;
  • posiadania wiedzy i doświadczenia
  • dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • sytuacji ekonomicznej i finansowej
  1. Spełniają wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria oceny ofert : Cena 100 %
  1. Zamawiaj zastrzega sobie prawo rozszerzenia zamówienia do 10 % wartości przedmiotu zamówienia

Wykonanie remontu łazienki w osadzie służbowej Trzcianka oraz remontu osady służbowej Baszowice – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 09.04.2015 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu łazienki w osadzie służbowej Trzcianka oraz remontu osady służbowej Baszowice

do dnia 15.04.2015 r. wpłynęło : 4 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Zakład Usług Budowlanych „DACHPOL” Sławomir Grusiecki 25-636 Kielce ul. Massalskiego 14/24 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 27.429,84 zł brutto.

Dyrektor ŚPN.
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Wykonanie remontu kuchni w osadzie służbowej Psary Kąty 72 – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 07.04.2015 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu kuchni w osadzie służbowej Psary Kąty 72

do dnia 14.04.2015 r. wpłynęło : 4 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Firma Remontowo – Budowlana „Bruko-Bud” Zygmunt Diakowski 39-460 Nowa Dęba, ul. Strzelnicza 27 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 5548,50 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia