Dzierżawa gruntów rolnych

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

na dzierżawę gruntów rolnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy zwany dalej ŚPN

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

1. Przedmiot przetargu

   1.1  Nieruchomości ,,Bodzentyn” złożone z :

          GRUNTY ROLNE:

 • Sad – Ps. III     = 0,32 ha
 • Razem   = 0,32 ha

Grunt rolny położony jest na działce nr 2181, gm. Bodzentyn, obręb Bodzentyn-miasto, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach,  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1H/00029537/5.

Oferowane do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Bodzentyn  (przy osadzie ŚPN w Bodzentynie, ul Szermentowskiego, Obwodu Ochronnego Podgórze).

1.2  Nieruchomości ,,Wola Szczygiełkowa” złożone z :

           GRUNTY ROLNE:

 • Rola R IIIb = 0,35 ha
 • Rola R IVa = 0,10 ha
 • Razem    = 0,45 ha

Grunt rolny położony jest na działce nr 734, gm. Bodzentyn, obręb Wola Szczygiełkowa, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach,  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1H/00029537/5.

Oferowane do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Wola Szczygiełkowa (przy osadzie ŚPN w Dębnie 114, Obwodu Ochronnego Dąbrowa).

1.3  Nieruchomości ,,Leśna” złożone z :

           GRUNTY ROLNE:

 • Łąka Ł III   = 1,04 ha
 • Łąka Ł IV   = 1,96 ha
 • Razem    = 3,00 ha

Grunt rolny położony jest na działce nr 1289/1, gm. Bodzentyn, obręb Leśna Stara Wieś, dla której prowadzona jest       księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach,  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1H/00030347/6.

Oferowane do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Leśna Stara Wieś  (Obwod Ochronny Podgórze).

1.4  Nieruchomości ,,Psary Podłazy” złożone z :

           GRUNTY ROLNE:

 • Rola R V = 2,31 ha
 • Łąka Ł = 0,30 ha
 • Razem    = 2,61 ha

Grunt rolny położony jest na działce nr 522/2, gm. Bodzentyn, obręb Psary Kąty dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach,  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1H/00063874/3.

Oferowane do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Psary Podłazy (przy osadzie ŚPN w Psarach Podłazy 52, Obwodu Ochronnego Klonów).

 1. Przeznaczenie nieruchomości gruntowej

Prowadzenie ekstensywnej gospodarki rolnej zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Świętokrzyskiego  Parku Narodowego.

 1. Termin, w jakim można dokonać oględzin nieruchomości:

Od dnia 26 marca do dnia 29 marca  2019 r, w dni robocze  od wtorku do piątku  w godz. 10.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Leszkiem Sepioło- tel. 41 3115106 wew. 16, tel.kom.690 098 003.

 1. Okres dzierżawy:

     Dla nieruchomości ,,Bodzentyn” i ,,Wola Szczygiełkowa”-  od dnia podpisania umowy do dnia 30-08-2023 roku.

Dla nieruchomości ,,Leśna” i ,,Psary Podłazy” od dnia 01-06-2019 do dnia 30-08-2023  roku.

Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się  z lokalizacją nieruchomości gruntowej oraz jej stanem użytkowym.

 1. Licytacja ustna stawki rocznego czynszu dzierżawnego za nieruchomość ,,Bodzentyn”, ,,Wola Szczygiełkowa”, ,,Leśna”, ,,Psary Podłazy”.

    5.1 Miejsce, termin i zasady prowadzenia przetargu – licytacji ustnej: Przetarg odbędzie się  w siedzibie ŚPN, w sali  konferencyjnej (I piętro, pokój nr 110) w dniu 02 kwietnia 2019 rgodz. 1100, będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja  ustna). Przewodniczącego oraz członków komisji od 3 do 5 osób wyznacza Dyrektor ŚPN.

5.2. Licytację prowadzi przewodniczący komisji  przetargowej albo  wyznaczony przez niego członek komisji przetargowej.

5.3. Przed  wywołaniem licytacji prowadzący  licytację  sprawdza, czy  uczestnicy przetargu  wnieśli wadium w terminie określonym  w ogłoszeniu o przetargu, (dowód wniesienia wadium przez uczestnika podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu).

5.4. Wywołujący licytację, podaje do wiadomości  przedmiot przetargu, wysokość rocznych opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości.

5.5. Prowadzący licytację informuje uczestników  o nieprzyjmowaniu dalszych  postąpień  po trzecim wywołaniu najwyższej zaproponowanej oferty.

5.6. Uczestnicy przetargu na konkretną nieruchomość decydują o wysokości postąpień, z tym, że postąpienie  nie może wnosić mniej niż 1 %  wysokości rocznego czynszu  z tytułu dzierżawy nieruchomości, postąpienie nie może wynosić

mniej niż:

 • dla nieruchomości ,,Bodzentyn” = 4,00 zł.
 • dla nieruchomości ,,Wola Szczygiełkowa = 4,00 zł.
 • dla nieruchomości ,,Leśna” = 14,00 zł.
 • dla nieruchomości ,,Psary Podłazy” = 11,00 zł.

5.7.Uczestnicy przetargu zgłaszają  kolejne postąpienia wysokości rocznego czynszu  z  tytułu dzierżawy nieruchomości.

5.8.Przetarg jest ważny bez względu  na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik  przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny rocznego czynszu dzierżawy,

5.9.Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę  rocznego czynszu dzierżawy, i zamyka licytację, a następnie ogłasza imię i nazwisko  albo nazwę  lub firmę  uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

5.10.Prowadzący przetarg sporządza protokół z przebiegu przetargu, który zawiera: oznaczenie miejsca, terminu  i rodzaju  przetargu, oznaczenie nieruchomości i sposobu rozporządzenia tą nieruchomością, zobowiązaniach  i obciążeniach nieruchomości, wysokość stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, informację o osobach     zakwalifikowanych do licytacji ustnej(wnieśli w terminie wadium), przyczyny odrzucenia pozostałych  uczestników przetargu,  najwyższą roczną stawkę dzierżawy zaoferowaną  za nieruchomość,  imię nazwisko i miejsce zamieszkania  osoby wygrywającej  przetarg lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokołu ,imiona i nazwiska członków komisji, przewodniczącego komisji, prowadzącego licytację, ich podpisy i  wygrywającego, datę sporządzenia i podpisania protokołu.

 1. Postanowienia dotyczące licytacji ustnej.

    6.1. Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego  :

 • dla nieruchomości ,,Bodzentyn ” wynosi: 322,00  (trzysta dwadzieścia dwa  00/100 zł)
 • dla nieruchomości ,,Wola Szczygiełkowa” wynosi 307,00 (trzysta siedem  00/100 zł)
 • dla nieruchomości ,,Leśna” wynosi 1378,00 (jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt osiem 00/100 zł)
 • dla nieruchomości ,,Psary Podłazy” wynosi:1040,00  (jeden tysiąc czterdzieści  00/100 zł)
 1. Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta. 8. Postanowienia dotyczące wadium.

8.1. Przed przystąpieniem do licytacji należy  wnieść wadium  w wysokości:

 • dla nieruchomości ,,Łąka”   = 33,00 ( trzydzieści trzy  00/100 zł)
 • dla nieruchomości ,,Wola Szczygiełkowa  = 31,00 (trzydzieści jeden 00/100 zł)
 • dla nieruchomości ,,Leśna” = 138,00 (sto trzydzieści osiem 00/100 zł)
 • dla nieruchomości ,,Psary Podłazy” = 104,00  (sto cztery 00/100 zł)

8.2. Wadium należy wnieść do dnia  29 marca 2019 r. do godz. 1100

8.3. Wadium należy wpłacić do kasy organizatora  przetargu w dyrekcji ŚPN lub przelewem  na rachunek bankowy BGK o/Kielce  Nr konta bankowego: 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu:

 • dla nieruchomości ,,Bodzentyn ” – Bodzentyn
 • dla nieruchomości ,,Wola Szczygiełkowa” – Wola Szczygiełkowa
 • dla nieruchomości ,,Leśna” – Leśna
 • dla nieruchomości ,,Psary Podłazy” – Psary Podłazy

8.4.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy o jego wniesieniu decyduje data wpływu środków na w/w rachunek.

8.5.Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

8.6.Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet  czynszu dzierżawnego.

8.7.Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni  od dnia odstąpienia od przetargu lub zamknięcia przetargu lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym wniesione przez uczestnika wadium.

 1. Inne postanowienia.

9.1.Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić  od jego prowadzenia bez podania przyczyny.

9.2.Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują  przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

9.3.Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

9.4.Osoby reprezentujące oferenta przy podpisaniu umowy powinny posiadać  ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

 1. Z Komisji Przetargowej podlegają wyłączeniu.

Członkowie tej Komisji będący uczestnikiem przetargu lub których osoba bliska jest uczestnikiem przetargu, przy czym przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę pozostającą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, które może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej.

 1. Protesty i odwołania.

11.1.Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu  do Ministra właściwego do spraw Środowiska w terminie 7 dni za pośrednictwem Dyrektora ŚPN.

11.2 Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od jej otrzymania. Do czasu  rozpatrzenia skargi czynności związane z dzierżawą  ulegają wstrzymaniu.

11.3.W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu Dyrektor ŚPN podaje do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń ŚPN (Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4) i umieszczając na stronie internetowej (BIP) ŚPN na okres 7 dni  informację o wyniku przetargu.

11.4.Informacja Dyrektora o sposobie rozstrzygnięcia skargi przez Ministra zostanie zamieszczona na okres 7 dni na   stronie internetowej (BIP) ŚPN  oraz na tablicy ogłoszeń  ŚPN (ul. Suchedniowska 4  Bodzentyn) niezwłocznie po zawiadomieniu Dyrektora o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

 1. Terminy wnoszenia opłat  i zasady ich aktualizacji.

12.1.Terminy wnoszenia opłat  z tytułu   dzierżawy oraz innych opłat  oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały w umowie stanowiącej  integralną część  ogłoszenia o przetargu (sposób płatności, termin płatności, podatki).

12.2.Opłaty miesięczne z tytułu dzierżawy waloryzowane będą corocznie, jeden raz na początku każdego roku kalendarzowego według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku minionego ogłoszonego przez Prezesa GUS.

12.3.Przekazanie nieruchomości  wyłonionemu w drodze przetargu  dzierżawcy nastąpi po podpisaniu umowy dzierżawy.

 

Bodzentyn, 25-03-2018 r.

Zatwierdzam;

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

 

 Załączniki:

Zał. Nr 1. Regulamin

Zał. Nr 2. Wzór umowy

Zał. Nr 3. Klauzula informacyjna (RODO)

Ogłoszenie


2019-04-02

Informacja o wyniku przetargu

Powiązane: