Ogłoszenie o rokowaniach w sprawie dzierżawy gruntów rolnych

Ogłoszenie o rokowaniach w sprawie dzierżawy gruntów rolnych  Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody [t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1336  z późn. zm.] oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe [Dz.U. z 2012, poz. 868], Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, NIP 6572905857, REGON 260571899  tel/fax 041 3115106; adres strony internetowej: https://www.swietokrzyskipn.org.pl ogłasza rokowania na dzierżawę gruntów rolnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

 1. Wysokość rocznych opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości
  • Wysokość rocznej opłaty z tytułu dzierżawy odpowiadać będzie najwyższej cenie uzyskanej
   w drodze ogłoszonych rokowań.
  • Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.
  • Szacowana wysokość rocznej opłaty netto z tytułu dzierżawy wynosi 9 112,13 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto dwanaście 13/100 zł).
  • Terminy wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy oraz innych opłat oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały w umowie stanowiącej integralną część niniejszego ogłoszenia.
 1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

Nieruchomości ,,Psary Kąty 100” złożone z:
GRUNTY ROLNE:
Sad – R       kl. V      = 0,40 ha
Rola           kl. IVa   = 0,74 ha
Rola           kl.IVb   = 2,85 ha
Razem                      = 3,99 ha

Grunty rolne położone na działce nr 533/2  gm. Bodzentyn, obręb Psary Kąty, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1HL/000063874/3.

Oferowane do wydzierżawienia grunty położne są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Psary Kąty (przy osadzie ŚPN w Psary Kąty nr 100, Obwodu Ochronnego Klonów).

 1. Przeznaczenie nieruchomości gruntowej

Prowadzenie ekstensywnej gospodarki rolnej zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Ogłoszenie o rokowaniach

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Formularz udziału w rokowaniach.
 2. Wzór umowy
 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski
/podpis na oryginale/


2024-03-21

Informacja o rokowaniach

Powiązane: