Wynajem budynku mieszkalnego ŚPN z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

na wynajem budynku mieszkalnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy zwany dalej ŚPN

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4

NIP  657 29 05 857

REGON 260571899

Tel. 41 31 15 106

Fax 41 31 15 106

e-mail:  dyrekcja@swietkrzyskipn.org.pl

adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

 

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

 

 1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem najmu jest osada  położona  w Baszowicach  48 składająca się z:

–  z budynku mieszkalnego  składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza  usytuowanego w Baszowicach 48

–  budynku gospodarczego   o pow. 95,60 m2 usytuowanego    w   Baszowicach 48 z prawem korzystania z podwórza o pow. 0,14 ha

Budynki  znajdują się na działce   nr 332 gmina  Nowa Słupia, obręb Baszowice, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00045299/9.

1.2.      Oferowany do wynajmu budynek mieszkalny znajduje się w miejscowości Baszowice 48 gmina Nowa Słupia.  Dojazd do budynku   asfaltową szosą gminną, bezpośredni dojazd drogą polną około 100 mb.

Budynek  mieszkalny ma   pow. użytkową  70,28 m2 ; składa  się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza

Stan techniczny lokalu:

– podłogi   drewniane,   deska sosnowa.

– stolarka okienna i drzwiowa – okna plastikowe 4 letnie, drzwi pełne drewniane z lat 50-tych ubiegłego wieku

– ogrzewanie –  kocioł uniwersalny  C.O.  SAS UWT  kuchnia kaflowa,

– tynki stare – sufit w dużym pokoju  i łazience podwieszony z płyty gips-kartonowej

– budynek po termomodernizacji – ocieplony z zewnątrz  z instalacją solarną

– łazienka po kapitalnym remoncie

Budynek gospodarczy  ogólnego zastosowania  o pow. 95,60 m2

Z prawem korzystania z podwórza  o pow. 0,14 ha

Czas trwania umowy najmu  nie dłużej niż 5 lat od daty zawarcia umowy.

 1. Przeznaczenie przedmiotu najmu.

Użytkowanie przedmiotu najmu  wyłącznie na cele mieszkaniowe.

 1. Termin, w jakim można dokonać oględzin nieruchomości:

Od dnia 28 września 2016 roku, w dni robocze  od poniedziałku do piątku  w godz. 10.00 do 14.00, po wcześniejszym  uzgodnieniu z Panią Urszulą Kuroś  – tel. 41 3115106 wew. 17.

 1. Okres najmu: począwszy od dnia podpisania umowy najmu na okres nie dłużej niż 5
 2. Licytacja ustna stawki rocznego czynszu najmu za budynek mieszkalny i budynek gospodarczy.
 3. Miejsce, termin, i zasady prowadzenia przetargu- licytacji ustnej:
  a) przetarg odbędzie się w siedzibie ŚPN , w sali konferencyjnej (parter pokój nr 5) w dniu 18 października 2016 roku    10.00, będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja ustna).
  Przewodniczącego oraz członków komisji od 3 do 5 osób wyznacza Dyrektor ŚPN.
  b) Licytację prowadzi przewodniczący komisji  przetargowej albo  wyznaczony przez niego  członek komisji przetargowej.
  c) Przed wywołaniem licytacji prowadzący licytację  sprawdza, czy uczestnicy przetargu  wnieśli wadium  w terminie określonym  w ogłoszeniu o przetargu (dowód wniesienia wadium przez uczestnika podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu).
  d) Wywołujący licytację, podaje do wiadomości przedmiot przetargu, wysokość rocznych opłat z tytułu wynajmu budynku  mieszkalnego i gospodarczego w Baszowicach 48
  e) Prowadzący licytację informuje uczestników o nieprzyjmowaniu dalszych postąpień  po trzecim wywołaniu  najwyższej zaproponowanej oferty.
  f) Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpień , z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % wysokości rocznego czynszu  z tytułu najmu osady, postąpienie nie może wynosić mniej niż 32,73 złotych.(słownie: Trzydzieści dwa 73/100 złote).
  g) Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości rocznego czynszu z tytułu wynajmu budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego.
  h) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik  przetargu zaoferuje  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny rocznego czynszu wynajmu.
  i) Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę rocznego czynszu wynajmu , i zamyka licytację, a następnie ogłasza imię i nazwisko  albo nazwę  lub firmę  uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.
  j) Prowadzący przetarg sporządza protokół z przebiegu przetargu , który zawiera: oznaczenie miejsca, terminu i rodzaju  przetargu, oznaczenie nieruchomości i sposobu rozporządzenia tą nieruchomością, zobowiązaniach i obciążeniach nieruchomości,  wysokość stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, informację o osobach zakwalifikowanych do licytacji ustnej(wnieśli w terminie wadium) , przyczyny odrzucenia pozostałych  uczestników przetargu,  najwyższą roczną stawkę dzierżawy zaoferowaną  za nieruchomość,  imię nazwisko i miejsce zamieszkania  osoby wygrywającej  przetarg lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokółu ,imiona i nazwiska członków komisji, przewodniczącego komisji, prowadzącego licytację  , ich podpisy i  wygrywającego, datę sporządzenia i podpisania protokołu.

         Postanowienia dotyczące licytacji ustnej.

Wywoławcza wysokość czynszu najmu: 3.273,00 złotych (słownie: Trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złotych) netto rocznie.

Czynsz za budynek mieszkalny stanowi 82,4 % kwoty wywoławczej , 17,6 %  kwoty wywoławczej  stanowi  czynsz za budynek gospodarczy. Do czynszu za budynek gospodarczy doliczony będzie podatek VAT w wysokości uregulowanej przepisami.

 1. Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.
 2. Postanowienia dotyczące wadium

7.1. Przed przystąpieniem do licytacji należy  wnieść wadium  w wysokości 350 złotych / słownie zł: trzysta pięćdziesiąt złotych./

7.2. Wadium należy wnieść do dnia 14 października  2016 roku

7.3. Wadium należy wpłacić do kasy organizatora  przetargu w dyrekcji ŚPN lub przelewem  na rachunek bankowy Nr: BGK o/Kielce

Nr konta bankowego 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu  – Przetarg – „Wynajem budynku mieszkalnego w Baszowicach 48”

7.4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy – o jego  wniesieniu decyduje data wpływu środków  na w/w rachunek bankowy.

7.5.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy,
a) przynajmniej jeden uczestnik nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,
b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy

7.6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet  czynszu najmu.

7.7. niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni  od dnia odstąpienia od przetargu lub zamknięcia przetargu  lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym  wniesione przez uczestnika wadium podlega zwrotowi.

 1. Inne postanowienia.

8.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić  od jego prowadzenia bez podania przyczyny.

8.2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują  przewodniczący  i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

8.3. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał  otrzymuje protokół  z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy wynajmu.

8.4. Osoby reprezentujące uczestnika przetargu , który przetarg wygrał,  przy podpisaniu umowy powinny posiadać  ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

 1. Z Komisji Przetargowej podlegają wyłączeniu

Członkowie tej Komisji będący  uczestnikiem przetargu lub , których osoba bliska jest  uczestnikiem przetargu , przy czym przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę pozostającą w takim stosunku  prawnym lub faktycznym , który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej .

10.Protesty i odwołania

10.1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu  do Ministra właściwego do spraw Środowiska w terminie 7 dni  za pośrednictwem Dyrektora ŚPN.

10.2 Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni   od jej otrzymania. Do    czasu  rozpatrzenia skargi  czynności związane z wynajmem ulegają wstrzymaniu.

10.3.  W przypadku nie zaskarżenia  w wyznaczonym terminie  czynności związanych  z przeprowadzeniem przetargu Dyrektor ŚPN podaje do publicznej wiadomości , wywieszając na tablicy ogłoszeń ŚPN (Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4)  i umieszczając na stronie internetowej (BIP) ŚPN na okres 7 dni  informację o wyniku przetargu.

10.4. Informacja Dyrektora  o sposobie rozstrzygnięcia skargi przez Ministra zostanie zamieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej (BIP) ŚPN  oraz na tablicy ogłoszeń  ŚPN ( ul. Suchedniowska 4  Bodzentyn) niezwłocznie po zawiadomieniu Dyrektora o sposobie  rozstrzygnięcia skargi.

11.Terminy wnoszenia opłat  i zasady ich aktualizacji

11.1. Terminy wnoszenia opłat  z tytułu   najmu oraz innych opłat  oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały  w umowie stanowiącej  integralną część  ogłoszenia o przetargu (sposób płatności , termin płatności, podatki, inne opłaty)

11.2. Opłaty miesięczne z tytułu najmu waloryzowane będą corocznie , jeden raz na początku każdego roku kalendarzowego według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku minionym ogłoszonego przez Prezesa GUS.

11.3 Przekazanie lokalu wyłonionemu w drodze przetargu  najemcy nastąpi po podpisaniu umowy wynajmu.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

 

 18 Załącznik

Zał. nr 1. Regulamin

Zał. nr 2. Wzór umowy

Ogłoszenie

 

Powiązane: