Zapewnienie przejezdności drogi pożarowej w O.O. Klonów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zapewnienie przejezdności drogi pożarowej w O.O. Klonów poprzez czyszczenie poboczy (wykaszanie i odkrzaczanie), udrożnienie przepustów, wykopanie nowych rowów i podczyszczenie istniejących rowów.

 1. Termin realizacji zamówienia:

do 30.11.2023r.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena/kryterium oceny jest cena oraz dodatkowe kryterium w następujących proporcjach*.

(niepotrzebne skreślić)

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Jarosław Iwan – komendant Straży Parku, tel. 41 31 15 106 wew. 25

Robert Wójcik – st. strażnik Straży Parku, tel. 41 31 15 106 wew. 18

(imię, nazwisko, stanowisko, Tel/fax)

 1. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn,
  Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:zamowienia@swietokrzyskipn.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • wycenę według załączonego wzoru proszę przekazać do dnia 13.09.2023 r.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 130.000 zł. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. nr 1 – Wzór oferty cenowej

Zał. Nr 2 – Projekt umowy

Załączniki do umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2023-09-14

Ogłoszenie o wyborze

Naprawa drogi pożarowej biegnącej przez teren Obwodu Ochronnego Klonów – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 04.09.2017roku o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Naprawa drogi pożarowej nr 1 o długości 3200 mb biegnącej przez teren Obwodu Ochronnego Klonów poprzez uzupełnienie ubytków kruszywem na powierzchni 1500 m2, ścinanie poboczy drogi – 1000 m2 , czyszczenie rowu odwadniającego – 1000 mb, wycięcie nalotu i podrostu z poboczy drogi na długości 1000 mb. Prace wykonywane na całej długości drogi na odcinkach wskazanych przez inwestora.

do dnia 11.09.2017roku  wpłynęło :4 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych/ofert cenowych i dodatkowych kryteriów* wybrano ofertę:

Roboty Związane z Budową Dróg i Autostrad; mgr Sylwester Piwko; 26-010 Bodzentyn; Leśna – Stara Wieś 96 z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 52 890 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Naprawa drogi pożarowej biegnącej przez teren Obwodu Ochronnego Klonów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona czynna w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2017 roku” dofinansowane ze środków Funduszu leśnego zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Naprawa drogi pożarowej nr 1 o długości 3200 mb biegnącej przez teren Obwodu Ochronnego Klonów poprzez uzupełnienie ubytków w drodze kruszywem na powierzchni 1500 m2, ścinanie poboczy drogi – 1000 m2, czyszczenie rowu odwadniającego – 1000 mb, wycięcie nalotu i podrostu z poboczy drogi na długości 1000 mb. Prace wykonywane będą na całej długości drogi na odcinkach wskazanych przez inwestora.