Audyt energetyczny

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i udokumentowanie wyników audytów energetycznych i audytów możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dla nieruchomości budowlanych stanowiących własność Świętokrzyskiego Parku Narodowego wskazanych w Załączniku nr 1 – Wykaz nieruchomości przewidzianych do wykonania audytów i ich lokalizacje.

  • Audyty energetyczne będą zawierać ocenę efektywności zużycia energii, analizę ekonomiczno-energetyczną możliwych usprawnień w budynkach, wybór optymalnego zakresu energooszczędnych usprawnień oraz wstępny szacunek kosztów tych rozwiązań zgodnie z obowiązującymi przepisami o zakresie i formie audytów energetycznych.
  • Audyty OZE, będą prezentować propozycje technologii oraz wariantów przedsięwzięć wykorzystania OZE dla zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i chłód, a także szacunkowy koszt wybudowania instalacji i kosztów towarzyszących wymaganych do prawidłowego i długotrwałego działania instalacji (np. remont powierzchni dachowej).
  • Audyty energetyczne i audyty OZE powinny być wykonane w sposób umożliwiający Zamawiającemu aplikowanie o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w procesie zmniejszania zużycia energii, określać zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia, ze wskazaniem wariantu rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia jego kosztów oraz oszczędności energii, stanowić jednocześnie założenia do projektów budowlanych rozwiązań optymalnych.
  • Szczegółowe i istotne warunki zamówienia, sposób odbioru zamówienia zostały przedstawione w Załączniku nr 2 – Wzór umowy

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej

Załączniki do ogłoszenie


2022-07-26

Prośba o uzupełnienie Załącznika nr 1

Zaktualizowany Załącznik nr 1!!!

Załącznik nr 1


2022-08-18

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: