Malowanie pomieszczeń biurowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń biurowych w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4:
 • Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń, zgodnie z załączonym zestawieniem powierzchni
 • Stan obecny: pomieszczenia pomalowane od początku użytkowania budynku (2000 rok) jeden raz na kolor biały. Wysokość pomieszczeń równa 3,0 m.
 • Usunięcie pojedynczych pęknięć na ścianach i sufitach
 • Ściany pomieszczeń należy pomalować na kolory uzgodnione wcześniej z Zamawiającym farbami emulsyjnymi – akrylowymi, plamoodpornymi. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do malowania przedstawić Zamawiającemu paletę kolorów.
 • Sufity należy pomalować na kolor biały farbą emulsyjną – akrylową.
 • Przygotowanie pomieszczeń tj. przesuwanie i wynoszenie mebli jak również zabezpieczenie oszkleń, podłóg oraz zamontowanych na stałe urządzeń przed uszkodzeniem i zabrudzeniem należy do obowiązków Wykonawcy
 • Prace związane z przenoszeniem mebli lub demontażem elementów zawieszonych wymagają należytej staranności. Za wszelkie uszkodzenia wynikające z braku zachowania należytej staranności przez pracowników Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
 • Należy w sposób zorganizowany i w uzgodnieniu z Zamawiającym dokonać malowania pomieszczeń, tak by nie zakłócić pracy pracownikom Świętokrzyskiego Parku Narodowego w czasie ich godzin pracy
 • Po zakończeniu prac należy każdorazowo posprzątać pomieszczenie tak, by nadawało się ono do pracy w następnym dniu, w tym wnieść przeniesione meble oraz zamontować elementy zdemontowane.
 • Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.
 • Wszelkie zbędne materiały po malowaniu oraz śmieci należy wywieźć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami

 1. Zamawiający zastrzega, iż załączone zestawienie powierzchni przedstawia całość powierzchni wymagających malowania, lecz w zależności od oferowanej ceny za 1 m2 Zamawiający może przy udzieleniu zamówienia dostosować ilość metrów kwadratowych powierzchni ścian i sufitów do posiadanych na ten cel środków finansowych, przy czym Zamawiający zamierza pomalować od 1000 do 1400 m2 powierzchni.
 2. Zakup farby i innych niezbędnych materiałów leży po stronie Wykonawcy.
 3. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia
 • dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 1. Termin realizacji zamówienia: 18.12.2015 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena za pomalowanie 1 m2 powierzchni obliczona wg wzoru : cena= (cena za malowanie 1 m2 powierzchni ścian+ cena za malowanie1 m2 powierzchni sufitu)/2
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Słoka, specjalista ds. inwestycji i remontów, Tel. 41 311 51 06 wewn. 2
 4. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 02.11.2015 r. godzina 12:0
 5. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN

Załącznik:

 1. Wzór oferty cenowej
 2. Zestawienie powierzchni

Pełna treść ogłoszenia

Powiązane: