Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Nowa Słupia

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Nowa Słupia dz. nr ewid. 1193/1 obręb 0010 Nowa Słupia wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii, warunków, zgód, uzgodnień czy pozwoleń do wykonania robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na etapy:

  • Etap I – Opracowanie 2 koncepcji architektoniczno-budowlanych (do wyboru przez Zamawiającego);
  • Etap II – Opracowanie oraz uzyskanie prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego (według zał. numer 2).

Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

  • Posiada wszelkie wymagane kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do świadczenia prac projektowych.
  • Posiada uprawnienia budowlane i jest wpisany na listę członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Termin realizacji zamówienia: 15.12.2023 roku

Ofertę według załączonego wzoru należy   przekazać do dnia 18.08.2023 roku godzina 12:00

Ofertę można:

  • Przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010  Bodzentyn,
  • Suchedniowska 4.
  • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
  • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
  • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. nr 1 – Wzór oferty cenowej

Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 – Wzór umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2023-08-22

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: