Pakiet ubezpieczeń

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej  z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest:

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, NNW kierowcy i pasażera, autocasco.

Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia.

Zgodnie z załącznikami o numerach od 1- 8 do niniejszego ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.

  1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

Posiadają uprawnienia do wykonywania powyższych czynności

Znajdują się na liście KNF jako podmiot upoważniony do świadczenia przedmiotowych usług

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  2. Oferta powinna zawierać:

Cenę poszczególnych polis oraz całkowity koszt wykonania zamówienia.

  1. Termin realizacji zamówienia: termin wygaśnięcia poszczególnych polis.
  2. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.
  3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Katarzyna Sokołowska, tel. 607 750 238
  4. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 14.07.2023 roku godz.10.00

Ofertę można:

  • Przesłać pocztą, na adres Howden Polska S.A. ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa
  • Przesłać e-mail na adres: ksokołowska@howdendonoria.pl
  • Dostarczyć osobiście do siedziby Howden Polska ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto( bez VAT) jest niższa od kwoty 130 000,00 zł. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Z-ca DYREKTORA ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik
/podpis na oryginale/

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej

Załączniki do ogłoszenia

 


2023-07-19

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: