Przeprowadzenie prac arborystycznych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” dofinansowane ze środków Funduszu leśnego zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie prac arborystycznych w obrębie 105 sztuk drzew, przy użyciu bezinwazyjnych metod wspinaczkowych, zagrażających osobom przebywającym na szlakach turystycznych, ścieżkach przyrodniczych, ścieżkach rowerowych, gruntach własności prywatnej w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Część IV) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Załączniki:

  1. Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  2. Zał. nr 2 Wzór oferty cenowej
  3. Zał. nr 3 Wzór Umowy, Oświadczenie do umowy
  4. Zał. nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami postawionymi w pkt. 2.3.2 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym z dnia 21.09.2023 r. dotyczącym prac arborystycznych, przy użyciu bezinwazyjnych metod wspinaczkowych w ekosystemach leśnych ŚPN.
  5. Zał. nr 5 Oświadczenie oferenta
  6. Zał. nr 6 Wykaz wykonanych usług
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

2023-09-28

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: