Rozbiórka budynków gospodarczych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty  cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: rozbiórka budynku gospodarczego murowano-drewnianego – obory w osadzie Chełmowa Góra  Serwis 54 gmina 26-006 Nowa Słupia  wraz z wywozem gruzu, utylizacją dachówki cementowej i wyrównaniem placu  po rozbiórce.
 2. Rozbiórka budynku  gospodarczego  ogólnego zastosowania    w osadzie Bieliny Podlesie 38  gmina Bieliny wywóz gruzu, wyrównanie placu, utylizacja eternitu.


Lp Nazwa budynku opis
1 Budynek gospodarczy obora  nr inwentarzowy 36/1/10/108  w osadzie służbowej ŚPN w Chełmowa Góra  Serwis 54 gm. Nowa Słupia Obora murowano-drewniana  o dł. 12,00 mb, szerokość budynku  6,40 m, wysokość do szczytu dachu 6,00 m. budynek kryty dachówką cementową.  Budynek wykonany  w technologii tradycyjnej  w konstrukcji murowano drewnianej , bez stropu    z dachem dwuspadowym . Ściany budynku  do wysokości 1,60 m stanowi  konstrukcja  murowana z kamienia i pustaka  cementowo- wapiennego, a dalej do okapu  część drewniana z poszyciem  zewnętrznym wykonanym z deski na wysokości około 1,50m. Budynek posadowiony na fundamencie  wykonanym z kamienia  i betonu.   Wewnątrz budynku 2 ściany działowe murowane
2  

 

Budynek gospodarczy

o nr inwentarzowym 50/1/10/108 w osadzie Bieliny Podlesie  38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Budynek gospodarczy ogólnego zastosowania  kryty eternitem płaskim  około 120 metrów powierzchni dachu. 40 płyt eternitu falistego o nietypowych wymiarach – około 2 m długości i 0,80 m szerokości każdej płyty leżących luzem.   Budynek w kształcie litery L  część drewniana o dł.9,20 i szerokości 7,20 m, część murowana  dł. 10,70 m szerokość 5,80 m.  Budynek  wykonany w części w technologii murowanej na podmurówce kamiennej około 0,80 m wysokości W środku konstrukcja oparta na murowanych słupach. W części murowanej 2 szt. otworów okiennych,  strop lany betonowy. Pozostała część budynku  w konstrukcji drewnianej  z poszyciem zewnętrznym  wykonanym z deski.  Konstrukcja dachu drewniana bez stropu w pełnym odeskowaniu dachu dwuspadowego.   Ściany szczytowe drewniane. Murowana część budynku  pokryta tynkiem cementowo-wapiennym.  Podłoga  w budynku  drewniana  Zapola drewniane o wysokości 1 m i długości 7 m. W części z zapolem brak podłogi. Całkowita wysokość budynku 7,05 m.

Wykonawca przed  złożeniem oferty ma obowiązek  dokonać wizji lokalnej  w obecności pracownika ŚPN w celu zapoznania się  z rozmiarem prac rozbiórkowych , wyceną drewna  i warunkami terenowymi – (bardzo trudny dojazd do osady Bieliny Podlesie)  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Wykonawca usunie zbędne materiały z placu wraz z wyrównaniem terenu:

– gruz   rozbiórkowy zostanie usunięty  i wywieziony przez Wykonawcę poza teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

-pokrycia dachowe z płyt azbestowo-cementowych  należy rozebrać  i zutylizować  przez zakład posiadający  uprawnienia do rozbiórki i utylizacji  materiałów szkodliwych i niebezpiecznych. Wykonawca zobowiązany jest  udokumentować zamawiającemu  utylizację płyt  azbestowo-cementowych. Dokument wystawiony po utylizacji (karta przekazania odpadu) w/w płyt azbestowo-cementowych  będzie elementem niezbędnym  przy odbiorze końcowym  przedmiotu umowy.

W celu zachowania ostrożności  przy realizacji przedmiotu zamówienia  należy: ogrodzić teren i zabezpieczyć przed dostępem  osób postronnych, wyposażyć osoby wykonujące prace rozbiórkowe  w kaski,  wykonywać roboty pod stałym nadzorem technicznym, wszystkich pracowników zatrudnionych do prac  należy, przed przystąpieniem do prac  przeszkolić z zakresu bhp szczegółowego dla danego rodzaju robót.. Roboty rozbiórkowe należy wykonać zgodnie  z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi  oraz zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp, p.poż..  Wykonawca  jest zobowiązany  zapewnić  kierownika rozbiórki.

Za odzyskane drewno  Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu  wynagrodzenie.

Wynagrodzenie za odzyskane drewno  zostanie określone przez Wykonawcę  w formularzu ilościowym  załącznik nr 1 do oferty.

Cena oferty będzie różnicą  pomiędzy  wartością wykonania  zamówienia rozbiórki budynków gospodarczych , a wartością odzyskanego drewna.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać  się Wykonawcy którzy:

 • Posiadają uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności
 • Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia
 • Posiadają wiedzę i doświadczenie

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

 1. Oferta powinna zawierać
 • cenę jednostkową
 • oraz  całkowity koszt  wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia ;   30 dni od daty podpisania umowy

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Urszula Kuroś  st. referent ds. administracji i transportu   41 31 15 106 wew.17

Ofertę cenową    według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia  30 maja  2017 roku  godzina 10.00

Ofertę można:

 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Wzór oferty cenowej i formularza ilościowego

Ogłoszenie

Powiązane: ,