Zakup posiłków profilaktycznych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn na koszt Wykonawcy.

Dane jakościowe i ilościowe posiłków:

 • posiłki I gatunku
 • termin ważności minimum do 30.06.2016 roku
 • kaloryczność posiłków nie mniejsza niż 1000 kcal/1 posiłek
 • pojemność gramatura posiłku minimum 300 g –maksimum 600 g.

Oferta stanowi całość i nie będzie dzielona na poszczególne posiłki.

Dane ilościowe posiłków:

 • Gulasz angielski (o zawartości mięsa min. 92%)     – 500 szt.
 • Karczek wieprzowy (o zawartości mięsa min. 87%)   – 500 szt.
 • Łopatka wieprzowa (o zawartości mięsa min. 86%)   – 500 szt.
 • Wieprzowina w sosie własnym (o zawartości mięsa min. 85%)   – 500 szt

Zakup nagród na konkursy edukacyjne

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego ŚPN wraz z ich dostawą do siedziby zamawiającego w postaci:

Część A) zakup aparatów fotograficznych w ilości 11szt. (tego samego modelu, z dopuszczeniem różnej kolorystyki) wraz z dostawą o następujących parametrach:

Ogłoszenie o wyborze na dostawę umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających do umundurowania

ŚWIĘTOKRZYSKI   PARK   NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE    

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18 maja

2015 roku w zapytaniu ofertowym na: dostawa umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających dla umundurowania dla pracowników Służby Parku Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz odzieży BHP dla pracowników ŚPN w wyznaczonym terminie do dnia 26 maja 2015 roku wpłynęły 2 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych Świętokrzyski Park Narodowy wybrał następującego Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe SUPRA S. Pięta, D. Wójcik ul. Inżynierska 5   20-484 Lublin

z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: zł 70.373,22 brutto. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy zł 22/100)

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na dostawę umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających do umundurowania

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

„Na dostawę umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających do umundurowania dla pracowników Służby Parku Świętokrzyskiego Parku Narodowego   w 2015 roku”

oraz odzieży bhp dla pracowników ŚPN

Wymagany termin realizacji zamówienia – jedna dostawa

   – do 15 września   2015 r. – pełna wartość zamówienia

W zapytaniu mogą brać udział wyłącznie oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie żąda wniesienia od Wykonawców wadium.

Termin składania ofert 26 maja 2015 roku w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 pokój nr 11 do godz. 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. spełniają warunki o których mowa w art.22 ust. 1   prawo zamówień publicznych   z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dotyczące:
 • posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności;
 • posiadania wiedzy i doświadczenia
 • dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej
 1. Spełniają wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria oceny ofert : Cena 100 %
 1. Zamawiaj zastrzega sobie prawo rozszerzenia zamówienia do 10 % wartości przedmiotu zamówienia

Wykonanie remontu łazienki w osadzie służbowej Trzcianka oraz remontu osady służbowej Baszowice – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 09.04.2015 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu łazienki w osadzie służbowej Trzcianka oraz remontu osady służbowej Baszowice

do dnia 15.04.2015 r. wpłynęło : 4 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Zakład Usług Budowlanych „DACHPOL” Sławomir Grusiecki 25-636 Kielce ul. Massalskiego 14/24 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 27.429,84 zł brutto.

Dyrektor ŚPN.
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Wykonanie remontu kuchni w osadzie służbowej Psary Kąty 72 – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 07.04.2015 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu kuchni w osadzie służbowej Psary Kąty 72

do dnia 14.04.2015 r. wpłynęło : 4 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Firma Remontowo – Budowlana „Bruko-Bud” Zygmunt Diakowski 39-460 Nowa Dęba, ul. Strzelnicza 27 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 5548,50 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia