Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych

Nazwa zadania:

„Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” dla Etapu III –  „Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” – budowa punktu obsługi zwiedzających otwartego i zamkniętego oraz toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, odział 147 d, a, działka nr 380/8, obręb 0022 Święta Katarzyna, gm. Bodzentyn.”

Ogłoszenie ezamowienia.gov.pl

Ogłoszenie miniPortal

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki do SWZ


2021-04-08

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2021-04-23 10:13

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


2021-04-23 13:14

Informacja z otwarcia ofert


2021-05-17

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu oferty

Plan zamówień publicznych na 2021 rok

Plan zamówień publicznych na 2021 rok.

Plan zamówień publicznych na 2021 rok wersja 2.

Plan zamówień publicznych na 2021 rok wersja 3.

Plan zamówień publicznych na 2021 rok wersja 4.

Prowadzenie obsługi administracyjnej ruchu turystycznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843)

pn.: Prowadzenie obsługi administracyjnej ruchu turystycznego w Świętokrzyskim Parku Narodowym w latach 2021 oraz 2022

Nr sprawy: UZ.282.26.2020.JK.MM

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 75125000-8  – usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021 ogłoszenie 2

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021 do budynku Dyrekcji i Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie wraz z wyładunkiem

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ


2020-11-27

Informacja z otwarcia


2020-12-08

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021 do budynku Dyrekcji i Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie wraz z wyładunkiem

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ


2020-11-18

Informacja z otwarcia ofert


2020-11-18

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie przy ulicy Suchedniowskiej 4

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami


2020-09-02

Odpowiedzi na pytanie


2020-09-09

Informacja z otwarcia ofert


2020-09-25

Zawiadomienie o wyborze oferty