Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu

Bodzentyn: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu.
Numer ogłoszenia: 168920 – 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy , ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, faks 41 3115106.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.swietokrzyskipn.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy – państwowa osoba prawna..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Odpowiedzi na pytania – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja budynku tzw. „Szpitalika” na Świętym Krzyżu.”

 1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zakres ujęty w przedmiarach i SIWZ pkt. 3.2 jest zakresem obowiązującym wyceny etapu III – Termomodernizacja budynku tzw. „Szpitalika” na Świętym Krzyżu, ponieważ zdaniem Wykonawcy zamieszczona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres prac budowlano – remontowych (m.in. roboty konstrukcyjne).
  Ad.1. Zakres ujęty w przedmiarach i SIWZ pkt 3.2 jest zakresem obowiązującym. Dokumentację projektową należy wykorzystać w zakresie ujętym w pkt 3.2 SIWZ.
 2. Wg opisu technicznego do projektu wykonawczego architektury pokrycie dachu należy wykonać blachą tytanowo – cynkową w kolorze grafitowym, natomiast wg SIWZ blachą miedzianą. Który rodzaj pokrycia należy przyjąć do wyceny.
  Ad.2. Jako pokrycie dachu należy przyjąć blachę miedzianą – zgodzie z pkt 3.2 SIWZ.
 3. Wg Wykonawcy powierzchnia do docieplenia płytami klimatycznymi podana w przedmiarze nie jest odzwierciedleniem rzeczywistej powierzchni ścian wewnętrznych po obwodzie budynku.
  Ad.3. Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o modyfikacji – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja budynku tzw. „Szpitalika” na Świętym Krzyżu.”; nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 128166-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zmianami) Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie informuje o dokonaniu modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zmianie – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu

Dot: Postępowania o udzielenie zamówienia na ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III. Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu.; nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP 128166-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz.907 ze zmianami) Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie informuje dokonaniu o modyfikacji treści SIWZ.
Zamawiający usuwa z treści SIWZ omyłkowo zamieszczony załącznik – str. 25 SIWZ

Jednocześnie Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem
Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Ogłoszenie o zmienie

SIWZ z dnia 29.05.2015 r.

Załączniki do SIWZ z dnia 29.05.2015r.

Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu

Bodzentyn: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu.
Numer ogłoszenia: 128166 – 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy , ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, faks 41 3115106.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.swietokrzyskipn.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy – państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.