Koszenia, wycinka, karczowanie drzew i krzewów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Ochrona bogatych florystycznie niżowych muraw bliźniczkowych, siedlisk zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych przez wykonanie koszenia z usuwaniem biomasy oraz usuwanie (wycinka, karczowanie) drzew i krzewów zmieniających charakter siedliska.

Roboty budowlane – rozbiórka budynku mieszkalnego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiotem  zamówienia  są  roboty  budowlane  polegające  na  rozbiórce  budynku mieszkalnego, jednorodzinnego usytuowanego w miejscowości Trzcianka 60A dz. nr ewid. 166, obręb 0018 Trzcianka.

Ogłoszenie

Zał. 1 Program rozbiórki

Zał. 2 Oświadczenie wykonawcy

Wzór umowy

Wzór oferty


2023-11-07

Ogłoszenie o wyborze

Przeprowadzenie prac arborystycznych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” dofinansowane ze środków Funduszu leśnego zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie prac arborystycznych w obrębie 105 sztuk drzew, przy użyciu bezinwazyjnych metod wspinaczkowych, zagrażających osobom przebywającym na szlakach turystycznych, ścieżkach przyrodniczych, ścieżkach rowerowych, gruntach własności prywatnej w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Część IV) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Załączniki:

 1. Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 2. Zał. nr 2 Wzór oferty cenowej
 3. Zał. nr 3 Wzór Umowy, Oświadczenie do umowy
 4. Zał. nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami postawionymi w pkt. 2.3.2 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym z dnia 21.09.2023 r. dotyczącym prac arborystycznych, przy użyciu bezinwazyjnych metod wspinaczkowych w ekosystemach leśnych ŚPN.
 5. Zał. nr 5 Oświadczenie oferenta
 6. Zał. nr 6 Wykaz wykonanych usług
  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

2023-09-28

Ogłoszenie o wyborze

Konserwacja i naprawa obiektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i historycznego na terenie ŚPN (2 części)

Informacja o ogłoszeniu przetargu

 

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

 

„Konserwacja i naprawa obiektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i historycznego na terenie ŚPN”(z podziałem na części)

Część I – Remont ogrodzenia cmentarza na Polanie Bielnik o długości 82,5 mb. według wzoru Parkowego Systemu Informacji (PSI II).

Część II – Prace remontowe dwóch „Kapliczek Kalwaryjskich” znajdujących się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w oddz. 196 s na działce ewidencyjnej nr 2023, Obręb Nowa Słupia, Gmina Nowa Słupia.

 

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7275c291-5144-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Termin składania ofert: 27.09.2023 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 27.09.2023 rok, godz. 11:30.

Zapewnienie przejezdności drogi pożarowej w O.O. Klonów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zapewnienie przejezdności drogi pożarowej w O.O. Klonów poprzez czyszczenie poboczy (wykaszanie i odkrzaczanie), udrożnienie przepustów, wykopanie nowych rowów i podczyszczenie istniejących rowów.

 1. Termin realizacji zamówienia:

do 30.11.2023r.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena/kryterium oceny jest cena oraz dodatkowe kryterium w następujących proporcjach*.

(niepotrzebne skreślić)

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Jarosław Iwan – komendant Straży Parku, tel. 41 31 15 106 wew. 25

Robert Wójcik – st. strażnik Straży Parku, tel. 41 31 15 106 wew. 18

(imię, nazwisko, stanowisko, Tel/fax)

 1. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn,
  Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:zamowienia@swietokrzyskipn.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • wycenę według załączonego wzoru proszę przekazać do dnia 13.09.2023 r.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 130.000 zł. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. nr 1 – Wzór oferty cenowej

Zał. Nr 2 – Projekt umowy

Załączniki do umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2023-09-14

Ogłoszenie o wyborze

Czynności gospodarcze związane z urządzaniem lasu – Wykonanie korekty podziału powierzchniowego i zmiany numeracji oddziałów i wydzieleń

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Czynności gospodarcze związane z urządzaniem lasu – Wykonanie korekty podziału powierzchniowego i zmiany numeracji oddziałów i wydzieleń, wg załącznika nr 1 do ogłoszenia.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

2.1. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia: od chwili podpisania umowy do 30.11.2023 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

4.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem w wysokości 5 % zaproponowanej w ofercie wartości brutto. Terminem wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie chwila uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Leszek Sepioło, gł. spec. ds. ochrony przyrody, tel. 41 31 15 106 wew. 16
 2. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 07.09.2023 r. godzina 900.
 3. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą,   w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn, Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) jest niższa od kwoty 130.000 zł. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Ogłoszenie

 1. Załączniki:

Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zał. nr 2 Wzór umowy

Zał. nr 3 Wzór oferty cenowej

Zał. nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zał. nr 5 Oświadczenie oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski
/podpis na oryginale/


2023-09-07

Ogłoszenie o wyborze