Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – wybór

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 07.10.2015 r. o zapytaniu ofertowym na: Przedmiot zamówienia: ): „Wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12 2015. prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego”.

wpłynęło : 1 ważna oferta.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Europejskie Usługi Leśne Tadeusz Zieliński, PSARY-STARA WIEŚ 75, 26-010 Bodzentyn z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: (38528,08 słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem zł 08/100.) brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do osady służbowej w Psarach Kątach 72

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do osady służbowej w Psarach Kątach 72 na działce nr ewid. 69, obręb Psary Kąty zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez SANBUD Maciej Grzegolec, ul. Zagnańska 71A, 25-558 Kielce.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia
 • dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 1. Dokonanie opłaty przyłączeniowej leży po stronie Zamawiającego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Termin realizacji zamówienia: 20.11.2015 r.
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Słoka, referent ds. inwestycji i remontów, Tel. 41 311 51 06 wewn. 26
 6. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 16.10.2015 r. godzina 12:00
 7. Ofertę można:

Druk kalendarzy

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Druk kalendarzy trójdzielnych ściennych, wraz z ich projektem (projektowanie ma być przeprowadzone w ścisłej współpracy z Zamawiającym) oraz składem i drukiem, w ilości 500 szt. (słownie: pięćset szt.), wraz z dostawą do siedziby zamawiającego. Prosimy o dodatkową wycenę dla 600 szt. (słownie: sześćset szt.). Dwieście sztuk kalendarza ma być zapakowane w sztywne koperty. Zdjęcie do kalendarza zostanie dostarczone przez zamawiającego.

Specyfikacja:
Wymiary nie mniejsze niż poniżej.
Wymiary kalendarza: 300 x 800 mm
Główka kalendarza
Wymiary: 300 x 200 mm
Ilość kolorów: 4+0
Uszlachetnianie: folia błysk
Oklejana na tekturze z zawieszką, z efektem wypukłości
Plecki
Papier: karton 300 g/m2
Ilość kolorów: 4+0

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, siedziba firmy ( miejsce wykonania projektów graficznych oraz wydruków ) – oddalone od siedziby Zamawiającego o odległości umożliwiającej bezpośrednią konsultację – maksymalnie w promieniu 40 km.
 2. Termin realizacji zamówienia: 13.11.2015
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Janusz Kuszewski tel. 690 033 210
 5. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy       przekazać do dnia 13 .10. 2015.godzina 1000
 6. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w  tym kurierem  na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Treść ogłoszenia

Wzór oferty cenowej

 

Zakup dwóch routerów – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 7.09.2015r. o zapytaniu ofertowym na: Zakup dwóch routerów.

Do dnia 14.09.2015 roku wpłynęło 5 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Framko 2 spółka jawna, Sławomir Miazga, 25-013 Kielce, ul. Duża 22 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą 1148,82 zł brutto.

Zastępca Dyrektora
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie o wyborze

Zakup dwóch routerów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup dwóch routerów.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 22.09.2015 r.
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, specjalista ds. informatyki, tek. 41 31 15 106 wew. 61, jakub@swietokrzyskipn.org.pl
 6. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 14.09.2015r, godzina 900.
 7. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Załączniki:

 1. Specyfikacja zamówienia
 2. Wzór oferty cenowej.
 3. Wzór umowy

Ogłoszenie


2015-09-11 – Poprawiono wzór oferty cenowej (zmieniona łączka ilość routerów)

Wzór oferty cenowej