Ogłoszenie

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że 17 sierpnia 2015 r. (poniedziałek)  jest dodatkowym dniem wolnym od pracy. W związku z tym biuro Dyrekcji w Bodzentynie będzie nieczynne.

Muzeum Przyrodnicze ŚPN na Świętym Krzyżu będzie otwarte.

PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY NA DZIERŻAWĘ MASZTU METALOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DACHU BUDYNKU MUZEUM NA ŚWIĘTYM KRZYŻU – Ogłoszenie 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM USTNYM NA   DZIERŻAWĘ MASZTU METALOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DACHU BUDYNKU MUZEUM NA ŚWIĘTYM KRZYŻU DO LAT 5 POD INSTALACJĘ URZĄDZEŃ ANTENOWYCH DO TRANSMISJI DANYCH

Organizator przetargu: Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY NA DZIERŻAWĘ MASZTU METALOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DACHU BUDYNKU MUZEUM NA ŚWIĘTYM KRZYŻU – unieważnienie

OGŁOSZENIE

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie informuje, że przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na dzierżawę masztu metalowego zlokalizowanego na dachu budynku Muzeum na Świętym Krzyżu i dwa metry kwadratowe powierzchni strychu – dla zabudowy urządzeń sterujących służących do transmisji sygnału internetowego na nieruchomości położonej na Wzgórzu Święty Krzyż, na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2039   dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą nr KI 10/00045301/7  wyznaczony na dzień 12 maja 2015 roku na godz. 11.00 w siedzibie ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4, zakończył się wynikiem negatywnym – do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy za rok wynosiła 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. edukacji

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. edukacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. edukacji należeć będzie między innymi:

  • prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu ochrony przyrody w ośrodku edukacyjnym ŚPN, na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych,
  • udział i obsługa imprez edukacyjnych organizowanych przez ŚPN oraz inne jednostki, na terenie SPN oraz poza nim
  • pisanie projektów edukacyjnych oraz pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.

Ogłoszenie – Plan ochrony

Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Łysogóry”

Na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 z pózn. zm..), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz § 3 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 794)

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu planu ochrony
Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Łysogóry”

Przedmiotem prac będzie projekt planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego, oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Łysogóry” (kod obszaru PLH260002). Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody projekt planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego będzie uwzględniał zakres, o którym mowa w art. 29 tej ustawy konieczny do uznania go jako plan ochrony dla obszaru Natura 2000 „Łysogóry” w części położonej w granicach Parku.

Wszyscy zainteresowani mogą:

1) zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Świętokrzyskiego  Parku Narodowego, ul. Suchedniowska 4, 26-110 Bodzentyn, w godz. 7.30 – 15.30 oraz na stronie internetowej www.swietokrzyskipn.org.pl/plan-ochrony

2) składać uwagi i wnioski do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Prace nad planami ochrony będą realizowane etapami. Po zakończeniu każdego z nich zostaną udostępnione informacje dotyczącego odpowiedniego etapu. Strona internetowa www.swietokrzyskipn.org.pl/plan-ochrony  umożliwi każdemu zainteresowanemu przesyłanie, za pomocą odpowiedniego formularza, komentarzy, uwag i wniosków do wpisanych informacji, w okresie 21 dni po udostępnieniu materiałów dotyczących określonego etapu prac. Nie wyklucza to możliwości składania innych uwag i wniosków.

Do zakończenia pierwszego etapu prac niezbędną dokumentacją sprawy są założenia do projektu planu ochrony.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest dyrektor Świętokrzyskiego  Parku Narodowego.

Ogłoszenie