Prowadzenie obsługi administracyjnej ruchu turystycznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843)

pn.: Prowadzenie obsługi administracyjnej ruchu turystycznego w Świętokrzyskim Parku Narodowym w latach 2021 oraz 2022

Nr sprawy: UZ.282.26.2020.JK.MM

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 75125000-8  – usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

Sprzedaż biletów w sezonie 2020

USŁUGA UDOSTĘPNIANIA MUZEUM PRZYRODNICZEGO, SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH, ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH ORAZ GALERII WIDOKOWEJ NA TERENIE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO W SEZONIE TURYSTYCZNYM 2020

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ


2020-01-31

Informacja z otwarcia ofert


2020-02-11

Zawiadomienie o wyborze oferty

Pobieranie opłat w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu oraz sprzedaż biletów wstępu do ŚPN – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 21.12.2018 roku o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Część A: Pobieranie opłat za wstęp, sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu.

Część B: Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, pobieranie opłat za wstęp na galerię widokową na gołoborze na Łysej Górze oraz wydawnictw i materiałów edukacyjnych na punktach sprzedaży biletów.

Część A:

do dnia 08.01.2019 roku  wpłynęło : jedna ważna oferta.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Justyna Drogosz Magiczne Wędrowanie Organizator Turystyki Przyjazdowej, Wolności10 A/6, 26-010 Bodzentyn.

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 

–  17,90 zł brutto od sprzedaży opłaty za wstęp o wartości 100,00 zł
–  9,50 zł brutto od sprzedaży wydawnictw i materiałów o wartości 100,00 zł.

Część B:

do dnia 08.01.2019 roku  wpłynęło : jedna ważna oferta.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Justyna Drogosz Magiczne Wędrowanie Organizator Turystyki Przyjazdowej, Wolności10 A/6, 26-010 Bodzentyn.

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:

–  9,50 zł brutto od sprzedaży biletów o wartości 100,00 zł
–  9,80 zł brutto od sprzedaży wydawnictw i materiałów o wartości 100,00 zł.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Pobieranie opłat w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu oraz sprzedaż biletów wstępu do ŚPN

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

UWAGA – Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Oferent może złożyć ofertę na część A lub na część B lub na część A i B zapytania.

Część A: Pobieranie opłat za wstęp, sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu.

Część B: Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, pobieranie opłat za wstęp na galerię widokową na gołoborze na Łysej Górze oraz wydawnictw i materiałów edukacyjnych na punktach sprzedaży biletów.

Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18.12.2017 roku o zapytaniu ofertowym na:
Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz biletów wstępu na galerię widokową na gołoborze na Św. Krzyżu (zwanych dalej również wspólnie „biletami wstępu”) za wynagrodzeniem okresie rozliczeniowym: od 2 kwietnia 2018 do 31 października 2018 roku.
do dnia 4 stycznia 2018 roku wpłynęła: jedna ważna oferta.
W wyniku rozpatrzenia oferty cenowej wybrano ofertę: Justyna Drogosz Magiczne Wędrowanie Organizator Turystyki Przyjazdowej ul. Wolności 10 A/6, 26-010 Bodzentyn z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:
9,60 zł brutto od sprzedaży biletów o wartości 100,00 zł

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18.12.2017 roku o zapytaniu ofertowym na:
Sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego
do dnia 04.01.2018 r. wpłynęła : 1 ważna oferta.
W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Justyna Drogosz Magiczne Wędrowanie Organizator Turystyki Przyjazdowej ul. Wolności 10 A/6, 26-010 Bodzentyn z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:
– 18,00 zł brutto od sprzedaży biletów o wartości 100,00 zł
– 9,50 zł brutto od wartości sprzedanych wydawnictw i materiałów o wartości 100,00 zł.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie