Rozbiórka budynków wraz z wywozem gruzu , utylizacją eternitu i wyrównaniem placu w miejscowości Jeziorko Gmina Nowa Słupia – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 20 stycznia

2016 roku w zapytaniu ofertowym na: rozbiórka budynków wraz z wywozem gruzu , utylizacją eternitu i wyrównaniem placu w miejscowości Jeziorko Gmina Nowa Słupia

Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu – roboty dodatkowe, zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Bodzentyn: Dodatkowe roboty budowlane do zamówienia: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu.
Numer ogłoszenia: 329822 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do osady w Woli Szczygiełkowej – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 19.11.2015 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do dwurodzinnej osady służbowej w Woli Szczygiełkowej 112 na działce nr ewid. 4334, obręb Celiny Podgórze zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez SANBUD Maciej Grzegolec, ul. Zagnańska 71A, 25-558 Kielce.

Do dnia 25.11.2015r. wpłynęły 4 ważne oferty. W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: SOBBUD BUDOWNICTWO Sp. z o.o. ul. Łanowa 107/2, 25-147 Kielce z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 14.760,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do osady w Woli Szczygiełkowej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do dwurodzinnej osady służbowej w Woli Szczygiełkowej 112 na działce nr ewid. 4334, obręb Celiny Podgórze zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez SANBUD Maciej Grzegolec, ul. Zagnańska 71A, 25-558 Kielce.

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do osady służbowej w Psarach Kątach 72

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do osady służbowej w Psarach Kątach 72 na działce nr ewid. 69, obręb Psary Kąty zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez SANBUD Maciej Grzegolec, ul. Zagnańska 71A, 25-558 Kielce.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia
 • dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 1. Dokonanie opłaty przyłączeniowej leży po stronie Zamawiającego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Termin realizacji zamówienia: 20.11.2015 r.
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Słoka, referent ds. inwestycji i remontów, Tel. 41 311 51 06 wewn. 26
 6. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 16.10.2015 r. godzina 12:00
 7. Ofertę można:

Termomodernizacja siedmiu osad służbowych – Etap III – roboty uzupełniające, zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Bodzentyn: Uzupełniające roboty budowlane do zamówienia: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III- Termomodernizacja siedmiu osad służbowych, na osadach służbowych: Baszowice, Serwis, Bieliny Podlesie
Numer ogłoszenia: 186716 – 2015; data zamieszczenia: 23.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane