Audyt energetyczny

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i udokumentowanie wyników audytów energetycznych i audytów możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dla nieruchomości budowlanych stanowiących własność Świętokrzyskiego Parku Narodowego wskazanych w Załączniku nr 1 – Wykaz nieruchomości przewidzianych do wykonania audytów i ich lokalizacje.

  • Audyty energetyczne będą zawierać ocenę efektywności zużycia energii, analizę ekonomiczno-energetyczną możliwych usprawnień w budynkach, wybór optymalnego zakresu energooszczędnych usprawnień oraz wstępny szacunek kosztów tych rozwiązań zgodnie z obowiązującymi przepisami o zakresie i formie audytów energetycznych.
  • Audyty OZE, będą prezentować propozycje technologii oraz wariantów przedsięwzięć wykorzystania OZE dla zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i chłód, a także szacunkowy koszt wybudowania instalacji i kosztów towarzyszących wymaganych do prawidłowego i długotrwałego działania instalacji (np. remont powierzchni dachowej).
  • Audyty energetyczne i audyty OZE powinny być wykonane w sposób umożliwiający Zamawiającemu aplikowanie o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w procesie zmniejszania zużycia energii, określać zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia, ze wskazaniem wariantu rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia jego kosztów oraz oszczędności energii, stanowić jednocześnie założenia do projektów budowlanych rozwiązań optymalnych.
  • Szczegółowe i istotne warunki zamówienia, sposób odbioru zamówienia zostały przedstawione w Załączniku nr 2 – Wzór umowy

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej

Załączniki do ogłoszenie


2022-07-26

Prośba o uzupełnienie Załącznika nr 1

Zaktualizowany Załącznik nr 1!!!

Załącznik nr 1


2022-08-18

Ogłoszenie o wyborze

Pakiet ubezpieczeń

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest:

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, NNW kierowcy i pasażera, autocasco.
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
Ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia.

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej

Załączniki do ogłoszenia


2022-07-05

Informacja


2022-07-19

Ogłoszenie o wyborze

Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ogłoszenie

Załączniki:
Zał. nr 1 Szczegółowy opis zamówienia
Zał. nr 2 Arkusze graficzne szt.34
Zał. nr 3 Wzór oferty cenowej
Zał. nr 4 Projekt umowy
Klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2022-07-13

Ogłoszenie o wyborze

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na likwidacji tzw. dzikich wysypisk śmieci z terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od 15.07.2022r. do 31.10.2022r.

Ogłoszenie

Załączniki:
Załącznik nr 1 – wzór oferty cenowej
Załącznik nr 2 – projekt umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostępna na stronie: https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski
/podpis na oryginale/


2022-07-13

Ogłoszenie o wyborze

Czyszczenie i malowanie urządzeń infrastruktury turystycznej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Czyszczenie i malowanie urządzeń infrastruktury turystycznej, zlokalizowanych na terenach udostępnionych, w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r.

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – druk oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 3 – dokumentacja fotograficzna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

Oświadczenie oferenta w zakresie wypełniania obowiązku przewidzianych w RODO


2022-07-15

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek zgodnie ze specyfikacją
  2. Termin realizacji zamówienia: 21.07.2022r.
  3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
  4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, gł. specjalista ds. informatycznych, tel. 41 31 15 106 wew. 61
  5. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 08.07.2022r. godzina 15:00.
  6. Ofertę można: